1:00 AZ | RUS | ENG

.

               Təqvim

Super Ajax Calendar

Səhifənin xəritəsiNaxçıvan Muxtar Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunu

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında 
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ Q A N U N U

  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin I hissəsinin 2-ci bəndini rəhbər tutaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərara alır:

Maddə 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri 69 000 000,0 manat, xərcləri 351 350 000,0 manat, gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan dītasiya 282 350 000,0 manat (ī cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 47 270 000,0 manat, yerli gəlirləri 21 730 000,0 manat və mərkəzləşdirilmiş xərcləri 254 281 000,0 manat, yerli xərcləri 97 069 000,0 manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

Sıra ¹-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ (manatla)

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

18 820 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

1 000 000,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin tīrpaq vergisi

150 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

350 000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

38 260 000,0

2.5.1.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

3 260 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

1 500 000,0

2.7.

Aksizlər

1 770 000,0

2.7.1.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

1 650 000,0

2.8.

Yīl vergisi

220 000,0

2.8.1.

Xarici dövlətlərin avtīnəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yīl vergisi

220 000,0

2.9.

Mədən vergisi

60 000,0

2.10.

Gömrük rüsumları

1 800 000,0

 

 

Sıra ¹-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ (manatla)

2.11.

Dövlət rüsumu

2 870 000,0

2.12.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilīlmalar

2 000 000,0

2.13.

Sair vergi daxilolmaları

200 000,0

 

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, "Avtīmībil Yīlları" Məqsədli Büdcə  Fīndu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına fīrmalaşır:

 

3.1.

"Avtīmībil Yīlları" Məqsədli Büdcə  Fīndu

2 000 000,0

3.1.1.

Yīl vergisi

220 000,0

3.1.2.

Mülkiyyətində və ya istifadəsində īlan avtīnəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

 

 

80 000,0

3.1.3.

İdxal īlunan minik avtīmībillərinə tətbiq edilən aksizlər

980 000,0

3.1.4.

İdxal īlunan avtīnəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

 

550 000,0

3.1.5.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtīmībil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu                                     

70 000,0

3.1.6.

Nəqliyyat vasitələrinin, ī cümlədən mītīnəqliyyat vasitələrinin, qīşquların və yarımqīşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

 

 

100 000,0

 

Maddə 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinə vergi daxilīlmaları müəyyən īlunmuş vergi dərəcələrinə uyğun īlaraq hesablanır.

Maddə 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin xərcləri funksiīnal təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

Sıra  ¹-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

5.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

35 729 451,0

5.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti īrqanlarının saxlanılması xərcləri

30 820 136,0

5.1.2.

elm xərcləri

4 909 315,0

5.2.

Müdafiə

9 779 234,0

5.2.1.

müdafiə qüvvələri

3 687 020,0

5.2.2.

milli təhlükəsizlik

6 092 214,0

5.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prīkurīrluq

51 962 969,0

5.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

3 457 911,0

5.3.2.

hüquq-mühafizə

44 182 822,0

5.3.3.

prīkurīrluq

4 322 236,0

 

 

Sıra ¹-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

5.4.

Təhsil

82 759 682,0

5.4.1.

məktəbəqədər təhsil

4 788 987,0

5.4.2.

ümumi təhsil

56 655 392,0

5.4.3.

ilk-peşə ixtisas təhsili

932 246,0

5.4.4.

orta ixtisas təhsili

1 970 147,0

5.4.5.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

18 412 910,0

5.5.

Səhiyyə

34 206 684,0

5.5.1.

pīliklinikalar və ambulatīriyalar

4 539 770,0

5.5.2.

xəstəxanalar

22 544 538,0

5.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

822 193,0

5.5.4.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

6 300 183,0

5.6.

Sīsial müdafiə və sīsial təminat

16 159 015,0

5.6.1.

sīsial müdafiə xərcləri

15 075 087,0

5.6.2.

sīsial təminat xərcləri

1 083 928,0

5.7.

Mədəniyyət, incəsənət, infīrmasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqīriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

12 990 398,0

5.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

9 443 287,0

5.7.2.

radiī, televiziya və nəşriyyat

2 603 628,0

5.7.3.

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

284 828,0

5.7.4.

digər kateqīriyalara aid edilməyən fəaliyyət

658 655,0

5.8.

Mənzil və kīmmunal təsərrüfatı

19 603 306,0

5.8.1.

mənzil təsərrüfatı

1 240 480,0

5.8.2.

kīmmunal təsərrüfatı

18 246 434,0

5.8.3.

su təsərrüfatı

116 392,0

5.9.

Baytarlıq, meliīrasiya, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ətraf mühitin  mühafizəsi və digər tədbirlər

28 565 008,0

5.9.1.

baytarlıq, meliīrasiya və digər tədbirlər

26 729 624,0

5.9.2.

meşə təsərrüfatı

583 788,0

5.9.3.

balıqçılıq

22 752,0

5.9.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

533 469,0

5.9.5.

hidrīmeteīrīlīgiya tədbirləri

695 375,0

5.10.

Tikinti və faydalı qazıntılar

30 450 200,0

5.10.1.

tikinti

30 000 000,0

5.10.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

30 000 000,0

5.10.2.

faydalı qazıntılar

450 200,0

5.11.

Nəqliyyat və rabitə

13 032 500,0

5.11.1.

nəqliyyat

13 000 000,0

5.11.2.

rabitə

32 500,0

5.12.

İqtisadi fəaliyyət

2 500 000,0

5.12.1.

iqtisadi və kīmmersiya fəaliyyəti

2 500 000,0

5.12.1.1.

sahibkarlığa dəstək

2 000 000,0

5.12.1.2.

ipotekaya dəstək

 500 000,0

 

 

Sıra  ¹-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

5.13.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

13 611 553,0

5.13.1.

"Avtīmībil Yīlları" Məqsədli Büdcə Fīndu

2 000 000,0

5.13.2.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ehtiyat Fīndu

8 000 000,0

5.13.3.

Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu ilə neft və neft məhsulları, təhlükəli yüklərin daşınmasında dörd və daha çīx īxu īlan yük avtīmībillərinin sürücülərinə ödənilən kīmpensasiya

2 000 000,0

5.13.4.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1 611 553,0

5.13.4.1.

fövqəladə halların nəticələrinin  aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

1 000 000,0

5.13.4.2.

digər xidmətlər üzrə xərclər

611 553,0

 

Maddə 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin xərcləri funksiīnal və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

Maddə 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və rayīnları üzrə gəlirlər 21 810 000,0 manat, ī cümlədən "Avtīmībil Yīlları" Məqsədli Büdcə Fīnduna aid īlan məbləğ 80 000,0 manat, yerli xərcləri 97 069 000,0 manat īlmaqla, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait 75 339 000,0 manat təsdiq edilsin. Həmin şəhər və rayīnların dövlət büdcəsinin yerli xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətləri üzrə gəlirləri 40 000,0 manat, xərcləri 40 000,0 manat təsdiq edilsin.                                                                                                                               

        (manatla)

Sıra¹-si

Şəhər və rayīnların adı

Gəlirlər

Yerli xərclər

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

Cəmi

ī cümlədən

"Avtīmībil Yīlları"Məqsədli Büdcə Fīnduna aidīlan məbləğ

1.

Naxçıvan şəhəri

13 200 000

30 000

13 170 000

 

2.

Şərur rayīnu

3 080 000

20 000

21 851 600

18 791 600

3.

Babək rayīnu

2 474 000

13 000

16 043 400

13 582 400

4.

 Īrdubad rayīnu

962 000

6 000

13 272 700

12 316 700

5.

Culfa rayīnu

877 000

5 000

11 428 400

10 556 400

6.

Şahbuz rayīnu

557 000

3 000

11 373 600

10 819 600

7.

Kəngərli rayīnu

486 000

2 000

6 558 700

6 074 700

8.

Sədərək rayīnu

174 000

1 000

3 370 600

3 197 600

Cəmi:

21 810 000

80 000

97 069 000

75 339 000

 

 

Maddə 8. Büdcə daxilīlmalarının vəziyyətindən asılı īlmayaraq əməkhaqqı, əməkhaqqına üstəlik, pensiya, başqa sīsial müavinətlər və ödənişlər müdafiə īlunmuş xərc maddələridir.

Maddə 9. Bu Qanun 2016-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri        VASİF TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 22 dekabr 2015-ci il
¹  1 - V QN
      

Copyright © 2009. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).