13:13 AZ | RUS | ENG

.

               Təqvim

Super Ajax Calendar

Səhifənin xəritəsiHüquqi maarifləndirmə

 

 12 Avqust Beynəlxalq Gənclər Günüdür.

 12 avqust 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Sərhəd zastavalarında hüquqi maariflən-
 dirmə tədbirləri keçirilib. 

 11 avqust 2022
 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 İcbari tibbi sığorta üzrə sığorta ödənişin-
 dən hansı hallarda imtina oluna bilər?

 08 avqust 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

  

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili
 İşlər Nazirliyinin Müvəqqəti Saxlama Ye-
 rində tədbir keçirilib.

 05 avqust 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Saxta profillərdən istifadə edərək böhtan
 atma və ya təhqir etmə cinayət məsuliyyə-
 tinə səbəb olur.

 03 avqust 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Cəzaçəkmə müəssisələrində hüquqi ma-
 arifləndirmə tədbirləri həyata keçirilib.

 29 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Yol nəqliyyat hadisəsi və hüquqi məsu-
 liyyət.

 29 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Şəhər Körpələr Evi və Ailələ-
 rə Dəstək Mərkəzində tədbir keçirilib.

 28 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Uşağın şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi hü-
 ququ necə həyata kecirilir?

 26 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

  

 Psixi Xəstəliklər Dispanserində tədbir
 keçirilib.

 25 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili
 İşlər Nazirliyinin Mühafizə Şöbəsində hü-
 quqi maarifləndirmə tədbiri keçirilib.

 21 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

  Hansı növ informasiyanın müəyyən yaş
  qrupuna aid uşaqlar arasında dövriyyə-
  si məhdudlaşdırılır?

  14 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Hansı hallarda şəxs işsiz kimi qeydiy-
 yatdan müvəqqəti çıxarılır?

 08 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 İnformasiya təhlükəsizliyi və kibercina-
 yətkarlıqla mübarizə.

 05 iyul 2022 
Ətraflı   

 

 

 

 

 

 Uşağın mənzil hüququ necə həyata keçi-
 rilir?


 01 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Elektron nəzarət vasitələri tətbiq edilmiş
 şəxslərin müəyyən edilmiş vəzifələri yeri-
 nə yetirməsinə nəzarəti kim həyata keçi-
 rir?

 28 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 Azərbaycan Respublikasından kənarda
 bağlanmış nikahın Azərbaycan Respub-
 likasında pozulması hansı qaydada həya-
 ta keçirilir?


 24 iyun 2022 Ətraflı

 

 

 

 Hansı işlər üzrə məhkəmə cavabdehin ax-
 tarışını elan etməyə borcludur?

 23 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 İnsan hüquqları günü münasibətilə mux-
 tar respublikanın ali və orta ixtisas təhsi-
 li müəssisələrinin tələbələri arasında bilik
 yarışı keçirilib.

 18 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 Cəzaçəkmə müəssisələrində hüquqi
 maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilib.

 17 iyun 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "18 iyun İnsan Hüquqları Günü"nə həsr
  olunmuş hüquqi maarifləndirmə tədbiri
  keçirilib.

 16 iyun 2022 Ətraflı

 

 

 

 

Alkoqolizmə və narkomaniyaya düçar ol-
muş şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və
sosial adaptasiyası diqqət mərkəzindədir.

 16 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Ödənilmiş dövlət rüsumu hansı hallarda
 qaytarılır?

 14 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Bələdiyyə torpaqlarının tərkibinə hansı
 torpaqlar daxildir?

 11 iyun 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Buraxılmış prosessual müddət məhkəmə
 tərəfindən bərpa edilə bilərmi?

 10 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 İstehlakçılar tərəfindən qaz, elektrik və
 istilik enerjisindən istifadə qaydalarının
 pozulmasına görə məsuliyyət.

 03 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Uşaqlar arasında dövriyyəsi qadağan ed-
 ilən zərərli informasiyalar hansılardır?
 
 01 iyun 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Qanunvericilikdə dövlət qulluğu ilə əla-
 qədar hansı məhdudiyyətlər təsbit olun-
 muşdur?

 31 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Əmlak üzərinə həbs qoyulması hansı ar-
 dıcıllıqla həyata keçirilir?

 27 may 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İş-
 lər Nazirliyinin Müvəqqəti Saxlama Ye-
 rində hüquqi maarifləndirmə tədbiri ke-
 çirilib.

 26 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 Notarius əqd iştirakçılarının fəaliyyət qa-
 biliyyətli olub-olmamasını necə müəyyən
 edir?

 25 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Əmək müqaviləsi bağlamaq işəgötürənin
 əsas vəzifəsidir.

 23 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Hansı hallarda notariat hərəkətlərini
 aparmaqdan imtina edilməlidir?

 20 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Hansı əqdlər notariat qaydasında təsdiq
 edilir?

 19 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada qeyri-hökumət təş-
 kilatlarının fəaliyyəti diqqət mərkəzində
 saxlanılır.

 18 may 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 Hərbi hissələrdə hüquqi maarifləndirmə
  tədbirləri həyata keçirilib.

 13 may 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Piyada keçidlərində nəqliyyat vasitələri
 necə dayanmalıdır?

 13 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Kəngərli Rayon Polis Şöbəsində hüquqi
 maarifləndirmə tədbiri keçirilib.
 
 12 yanvar 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Mediasiya prosesi nə zaman başlayır?

 06 may 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Yol polislərinin hüquqi maarifləndiril-
 məsi davam etdirilir.

 05 may 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Qarnizon Hauptvaxtında təd-
 bir keçirilib.

 29 aprel 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdiril-
 məsi hansı qaydada həyata keçirilir?

 29 aprel 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Polis əməkdaşlarının hüquqi maariflən-
 dirilməsi günün tələbidir.

 28 aprel 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikasından kənarda
 bağ
lanmış nikah hansı hallarda etibarlı
 hesab 
edilir?

 27 aprel 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Әmək müqaviləsi sınaq müddəti müəy-
 yən edilməklə bağlanıla bilərmi?

 25 aprel 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Naxçıvan Şəhər Körpələr Evi və Ailələrə
 Dəstək Mərkəzində tədbir keçirilib.

 
22 aprel 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 Ümumvətəndaş pasportunun verilməsi
 üçün vətəndaşdan hansı sənədlər tələb
 olunur?

 22 aprel 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Sosial sığorta hadisəsi nədir və hansı növ-
 ləri vardır?

 
21 aprel 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd Diviziyası-
 nın zastavalarında hüquqi maarifləndir-
 mə təbirləri davam etdirilir.

20 aprel 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 Mediasiya prosesinə hansı hallarda xitam
 verilir?

 20 aprel 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Daxili İşlər Nazirliyinin Orta İxtisas Polis
 Məktəbində növbəti hüquqi maarifləndiri-
 ci tədbir keçirilib.

 19 aprel 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikasının ərazisində
 əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxs-
 lər üçün nikahın bağlanma şərtləri han-
 sı qaydada müəyyən edilir?

 18 aprel 2022 Ətraflı  

 

 

 

 Tibbi sığorta sistemində tərəflərin hansı
 məsuliyyəti var?

 16 aprel 2022 Ətraflı

 

 

 

 


 

 Psixi Xəstəliklər Dispanserində hüquqi
 maarifləndirmə tədbiri keçirilib.

 15 aprel 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Tibbi sığorta nədir və onun hansı forma-
 ları var?

 15 aprel 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan
 müəssisələrdə hüquqi maarifləndirmə təd-
 birləri davam etdirilir.

 14 aprel 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Valideynlərin hüquq və vəzifələrinə nələr
 daxildir?


 09.04.2022 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 Mediasiyanın iştirakçısı olan tərəflərin
 hansı hüquq və vəzifələri vardır?

 08 aprel 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 İmmunçatışmazlığı virusu ilə mübarizə-
 nin hüquqi aspektləri.


 07 aprel 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Özgənin sahibliyində olan sahədən zəruri
 yol və keçid hansı qaydada verilir?

 04 aprel 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 İnformasiya məhsulunun işarələnməsi ne-
 cə həyata keçirilir?

 29 mart 2022
 Ətraflı  

 

 

 

 


 

 Hansı işlərdə uşaq əməyinin tətbiq edil-
 məsi qadağandır?


 28 mart 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Dövlət qulluğuna hansı əsaslarla xi-
 tam verilə bilər?

 26 mart 2022 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

 Daşınmaz əmlak üzərində icarə və istifa-
 də hüquqlarının dövlət qeydiyyatı hansı
 qaydada aparılır?

 19 mart 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq
 sahələrinin mülkiyyətə, istifadəyə və
 icarəyə verilməsinin ümumi qaydala-
 rı necədir?


 18 mart 2022 Ətraflı  

 

 

 

 Etibarnamə olmadan ər və arvad bir-
 birinin avtomobilini idarə edə bilər-
 mi?

 17 mart 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mediasiya prosesinin hansı qaydada və
 müddətdə həyata keçirilir?


 16 mart 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 

 Hərbi qulluqçuların hüquqi maariflən-
 dirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən təd-
 birlər davam etdirilir.

 15 mart 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Tərcümənin düzgünlüyü hansı qaydada
 təsdiq edilir?


 14 mart 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili
 İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İda-
 rəsində hüquqi maarifləndirmə tədbi-
 ri keçirilib.

 11 mart 2022
 Ətraflı  

 

 

 

 

 Torpaq sahələrinin hasarlanması və mərz-
 lənməsi ilə bağlı mülki qanunvericiliyin
 hansı tələbləri vardır?


 05 mart 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Psixi Xəstəliklər Dispanserində hüquqi
 maarifləndirmə tədbiri keçirilib.


 04 mart 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 

 Hüquqi maarifləndirmə günün tələbidir.

 04 mart 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vətəndaşlığın əldə edilməsi əsasları.

  02 mart 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati
 ərazi dairələri üzrə nümayəndələri tərəfin
 dən hansı notariat hərəkətləri həyata keçi-
 rilir?


 28 fevral 2022 
Ətraflı

 

 

 

 

 Hamilə və 3 yaşına çatmamış uşağı olan
 qadınlarla əmək müqaviləsi bağlanması-
 nın xüsusiyyətləri necədir?


 24 fevral 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İş-
 lər Nazirliyinin Orta İxtisas Polis Məktə-
 bində tədbir keçirilib.


 23 fevral 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 Hansı notariat hərəkətlərinə görə təsdiq
 qeydi aparılmalıdır və ya şəhadətnamələr
 verilməlidir?

 22 fevral 2022 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Şəhər Körpələr Evi və Ailələ-
 rə Dəstək Mərkəzində hüquqi maariflən-
 dirmə tədbiri keçirilib.


 21 fevral 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 Elektron nəzarət vasitələrinin quraşdırıl-
 ması ilə bağlı tələblər hansılardır?

 18 fevral 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd Diviziyası-
 nın zastavalarında hüquqi maarifləndir-
 mə tədbirləri keçirilib.

 18 fevral 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 Polis əməkdaşlarının hüquqi maariflən-
 dirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbir-
 lər cari ildə də uğurla davam etdirilir.


 17 fevral 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 Hansı elektron nəzarət vasitələrinin tətbiqi
  polis orqanı tərəfindən həyata keçirilir?


 1
5 fevral 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Elektron nəzarət vasitələri hansı şəxslər
 barəsində tətbiq olunur?

 14.02.2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 

 Dövlət notariusu hansı notariat hərəkət-
 lərini həyata keçirir?


 11 fevral 2022 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

 14 yaşı tamam olmamış yetkinlik yaşına
 çatmayanların, habelə məhkəmə tərəfin-
 dən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılmış
 fiziki şəxslərin adından müqavilələri kim
 bağlaya bilər?


 10 fevral 2022 
Ətraflı 

 

 

 

 Mülki qanunvericilikdə iddia müddəti.

 07 fevral 2022
Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 

 Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən
 arayış kimlərə verilir?

 04 fevral 2022 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

 Ər-arvadın ümumi əmlakı üzərində sahib-
 lik, istifadə və sərəncam hüququ necə hə-
 yata keçirilir?


 29 yanvar 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Ər-arvadın əmlakının hüquqi rejimi nə-
 dir?

 29 yanvar 2022 Ətraflı   

 

 

 

 

 

 

 Hansı hallarda və müddətdə miras vərəsə
 tərəfindən qəbul edilmiş sayılır?


 27 yanvar 2022
 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Şəxsin yaşayış yeri dedikdə nə başa düşü-
 lür?

 25 yanvar 2022
 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Dövlət rüsumu hansı qaydada ödənilir?

 24 yanvar 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 

 İşçilərin ixtisasları və peşakarlıq səviyyə-
 ləri eyni olan olan iki işçi arasında seçim
 hansı meyarlar əsasında aparılmalıdır?

 22 yanvar 2022
 Ətraflı  

 

 

 

 

 Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət
 qeydiyyatı ilə bağlı hansı hərəkətlərə
 görə dövlət rüsumu ödənilir?

 17 yanvar 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Nikah müqaviləsi nədir və hansı qaydada
 bağlanır?

 13 yanvar 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Şəxs yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdan hansı
 hallarda çıxarıla bilər?

 07 yanvar 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Valideyn himayəsindən məhrum olmuş
 uşaqların hüquq və mənafelərinin mü-
 dafiəsi neçə həyata keçirilir?


 23 dekabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Qanunvericilikdə sağlamlıq imkanları
 məhdud uşağa qulluq edən şəxslər üçün
 hansı güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur?


 17 dekabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 
 

 Hərbi hissələrdə hüquqi maarifləndir-
 mə tədbirləri davam etdirilir.


 17 dekabr 2021 Ətraflı
 

 

 

 

 


 

 Nəqliyyat vasitələri kənar şəxslərin xeyi-
 rinə özgəninkiləşdirildikdə hansı məbləğ-
 də dövlət rüsumu ödənilir?

 16 dekabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Dövlət Yol Polisi İdarəsində hüquqi ma-
 arifləndirmə tədbiri keçirilib.

 16 dekabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 


 

 Mülki hüquq pozuntusu nədir?

 15 dekabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 


 

 Ombudsmanın əməkdaşları tərəfindən hü-
 quqi maarifləndirmə tədbirləri davam et-
 dirilir.

 15 dekabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Müəlliflik hüququnun obyektinə nələr
 daxildir?

 14 dekabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 
 

 Beynəlxalq İnsan hüquqları Günü müna-
 sibətilə tədbirlər davam etdirilir. 


 10 dekabr 2021 Ətraflı  

 

 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları
 Günüdür.

 10 dekabr 2021 Ətraflı
 


 İcra hərəkətləri hansı qaydada təxirə salı-
 nır?


 10 dekabr 2021
 Ətraflı

 

 

 Muxtar respublikada insan hüquq və
 azadlıqları etibarlı şəkildə qorunur.
 
 10 dekabr 2021 Ətraflı
 
 

 

 

 

 İcarəçinin hansı hüquqları vardır?

 09 dekabr 2021 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 

 

 Uşaqların hüquqlarının pozulmasına görə
 məsuliyyət.

 09 noyabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

  

 Muxtar respublikada qeyri-hökumət təş-
 kilatlarının fəaliyyəti diqqət mərkəzində
 saxlanılır.

 08 dekabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Məzuniyyət vaxtı üçün əməkhaqqının
 ödənilməsi qaydası necədir?


 08.12.2021 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 

 Məhkəmə və digər orqanların qərarları-
 nın tələblərini icra edən digər orqanlar
 və təşkilatlar hansılardır?
 

 02 dekabr 2021 
Ətraflı 

 

 

 

 

 

 Nəqliyyat vasitələri yaxın qohumların
 xeyirinə özgəninkiləşdirildikdə hansı
 məbləğdə dövlət rüsumu ödənilir?


 29 noyabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Mediasiya prosesi hansı qaydada və
 müddətdə həyata keçirilir?

 26 noyabr 2021
 Ətraflı  

 

 

 

 

  

 İcarəçinin hansı hüquqları vardır?

 23 noyabr 2021 
Ətraflı  
 Vətəndaşın olduğu yer üzrə qeydiyyata
 alınması necə həyata keçirilir?

 22 noyabr 2021
 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 20 noyabr Ümumdünya Uşaqlar Günüdür.

 19 noyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının
 ödənilməsi qaydası necədir?


 19 noyabr 2021 
Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə
 alınarkən hansı məbləğdə dövlət rüsumu
 ödənilir?

 19 noyabr 2021
 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Mediasiya nədir və mediasiya xidmətinə
 görə haqq ödənilirmi?


 18 noyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 İcarəçinin hansı vəzifələri vardır?

 16 noyabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 

 İcra hərəkətlərinin həyata keçirilməsi
 vaxtı necə müəyyən olunur?

 15 noyabr 2021 Ətraflı


 

 Şahbuz Rayon Polis Şöbəsində hüqu-
 qi maarifləndirmə tədbiri keçirilib.


 05 noyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Dövlət qulluqçusunun vəzifələrinə nələr
 daxildir?
05 noyabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 

 Sərhəd zastavalarında hüquqi maarif-
 ləndirmə tədbirləri keçirilib.

 05 noyabr 2021
 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 İnformasiya əldə etmək hüququ.

 04 noyabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 

 Hüquqi maarifləndirmə günün tələbidir.

 03 noyabr 2021
 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 15 yaşı tamam olmamış vətəndaşın yaşa-
 yış yeri üzrə qeydiyyata alınması qanun-
 vericilikdə necə təsbit olunmuşdur?

 29 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Kimlər icarəçi ola bilər?

 29 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan şəhər Polis İdarəsində hüquqi
 maarifləndirmə tədbiri keçirilib.

  28 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Hərbi qulluqçular hərbi intizama ciddi
 riayət etməyə borcludurlar.


 27 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Xaricə köçmüş şəxslərə əmək pensiyası
 hansı qaydada ödənilir?

 26 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Qanunvericilikdə elektron sənədin gön-
 dərilmə və alınma vaxtı necə təsbit olun-
 muşdur?


 25 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Əmək pensiyasının bir növündən başqa
 növünə keçirilmə hansı qaydada aparılır?


 25 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Cəzaçəkmə müəssisələrində hüquqi ma-
 arifləndirmə tədbiri həyata keçirilib.
 

 22 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Elektron sənəd nədir?

 18 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Bağışlama müqaviləsi və onun hüquqi as-
 pektləri.


 18 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Psixi Xəstəliklər Dispanserində hüquqi
 maarifləndirmə tədbiri keçirilib.


 08 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Vətəndaşın olduğu yer üzrə qeydiyyata
 alınması necə həyata keçirilir?


 06 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Borclu hüquqi şəxsin əmlakı üzərinə həbs
 qoyulması və onun satılması qaydası necə
 həyata keçirilir?


 04 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Ombudsman təsisatı insan hüquqlarının
 məhkəmədən kənar müdafiə mexanizmi-
 dir.


 23 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikanın cəzaçəkmə müəs-
 sisələrində hüquqi maarifləndirmə təd-
 birləri həyata keçirilib.

 22 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Əmək vizası kimlərə verilir?

 20 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Daşınmaz əmlak özgəninkiləşdirildikdə
 hansı məbləğdə dövlət rüsumu ödənilir?

  
18 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 


 

 "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd Diviziyası-
 nın zastavalarında hüquqi maarifləndir-
 mə tədbirləri keçirilib
.

 16 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Vətəndaşların qəbulunu müraciətə ba-
 xan subyektlər hansı qaydada həyata
 keçirir?

  16 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Psixi Xəstəliklər Dispanserində hüquqi
 maarifləndirmə tədbiri keçirilib.

  
14 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensi-
 yası hüququ olan ailə üzvləri hansılar-
 dır?


 13 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Hərbi qulluqçular hərbi intizama ciddi
 riayət etməyə borcludurlar.

 11 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Hərbi qulluqçular arasında hüquqi maa-
 rifləndirmə işinin təşkili günün əsas tələ-
 bidir.

 10 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

Şəxsi həyata hörmət hüququ.

  
08 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Müvəqqəti Saxlama Yerində hüquqi maa-
 rifləndirmə tədbiri keçirilib.


 07 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Hərbi qulluqçuların hüquqi maariflən-
 dirilməsi günün əsas tələbidir.


  26 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Şəhər Körpələr Evi və Ailələrə
Dəstək Mərkəzində hüquqi maarifləndir-
mə tədbiri keçirilib.

 26 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Müavinətlərin hansı növləri vardır?

 23 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

 Audiovizual əsərlərə müəlliflik hüququ
 kimə məxsusdur?


 21 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin
 müddətləri və verilmə qaydası necədir?


 20 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Dövlət Yol Polisi İdarəsində hüquqi maa-
 rifləndirmə tədbiri keçirilib.

 19 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Məcburi icra tədbirləri hansılardır?

 19 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikanın cəzaçəkmə müəs-
 sisələrində hüquqi maarifləndirmə təd-
 birləri həyata keçirilib.

  
18 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 İnsan hüquqlarının məhkəmədənkənar
 müdafiəsi mexanizmi - mediasiya

 16 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Yaşı 18-dən az olan işçinin əməyinin tət-
biqi qadağan olunduğu işlər hansılardır?

 13 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Babək rayon polis şöbəsində hüquqi
 maarifləndirmə tədbiri keçirilib.


 12 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xü-
 susiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlərin
 müddətləri nə qədərdir?

  07 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Dövlət qulluqçusunun pensiya təminatı
 necə həyata keçirilir?


 06 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Hansı işçilərin əmək müqaviləsi ləğv edi-
 lə bilməz.

 04 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Uşağın əsas vəzifələri nədən ibarətdir?

  03 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 İcarəyəverənin hansı vəzifələri vardır?

 28 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Tranzit vizası kimlərə verilir?

 26 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Şəxsi səfər vizası kimlərə verilir?

 23 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən iş-
 çilərin təminatları.


 23 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Şəxsiyyət haqqında məlumat (fərdi məlu-
 mat) nədir?


 17 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Müalicə vizası kimlərə verilir?

 16 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 İcarəyəverənin hansı hüquqları vardır?

  15 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Ögey atanın, ögey ananın, ögey oğulun
 və ögey qızın əmək pensiyası hüququ
 qanunvericiliklə necə tənzimlənir?

  07 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Daşınmaz əmlak yaxın qohumların və ya
 kənar şəxslərin xeyrinə özgəninkiləşdiril-
 dikdə hansı məbləğdə dövlət rüsumu ödə-
 nilir?


 05 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Malın zəmanət müddəti nədir və bu müd-
dət hansı vaxtdan hesablanır?

 30 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Şifahi müraciət nədir və hansı qaydada
 baxılır
?


 29 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Yaşayış yeri hansı sənədlərlə müəyyən
 edilir?

  29 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Hansı işlərdə uşaq əməyinin tətbiq edil-
 məsi qadağandır?


 22 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Tikinti obyektinə dair tələblər hansılar-
 dır?


 14 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

Pensiya, müavinət, yardım və alimentin
alınması üçün verilən etibarnamələr görə
dövlət rüsumu ödənilir?

 14 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Mülki qanunvericiliyə əsasən bağışlama
 müqaviləsi üzrə şərtlər və öhdəliklər han-
 sılardır?


  10 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Hədiyyə verən hansı hallarda bağışlamaq-
 dan imtina edə bilər?

  10 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş
 dövlət rüsumu hansı müddətdə geri qayta-
 rılır?


 02 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikasında torpaqlar
 hansı qaydada icarəyə verilə bilər?

  24 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Dövlət mülkiyyətində olan hansı tor-
 paqlar icarəyə verilə bilər?


  24 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Açıq məlumatın əldə edilməsi yolları
 hansılardır?


  24 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 


 

 Nikah müqaviləsinin dəyişdirilməsi və
 pozulması necə həyata keçirilir?


 24 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Borclunun əmək haqqından və digər
 gəlirlərindən tutulan məbləğin miq-
 darı necə müəyyən olunur?

  
19 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Yetkinlik yaşına çatmayanlara alkoqollu
 və energetik içkilərin, tütün məmulatla-
 rının satılması qadağandır.

 16 may 2021
 Ətraflı  

 

 

 

 

 Yaşa görə əmək pensiyası hüququ hansı
 hallarda yaranır?

 07 may 2021
 Ətraflı  

 

 

 

 

  

 Bağışlama müqaviləsi dedikdə nə nəzər-
 də tutulur?

  30 aprel 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Mirasdan məcburi pay almaq hüququn-
 dan məhrumetmə hansı formada həyata
 keçirilir?


 23 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Milli qanunvericiliyə əsasən "istehlakçı"
 dedikdə kim nəzərdə tutulur?

 22 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Uşaqların zərərli informasiyalardan qo-
 runması barədə qanunvericiliyin tələblə-
 ri.

 20 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Bələdiyyə mülkiyyətinə aid torpaqların
 hansı növləri var?

 19 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Uşaqlar arasında dövriyyəsi qadağan edi-
 lən informasiyaya nələr daxildir?

 19 aprel 2021 
Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

 Uşaqların təlim-tərbiyəsi vəzifələrinin ye-
 rinə yetirilməməsi hansı məsuliyyətə səbəb
 olur?

 19 aprel 2021 
Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan vətəndaşın
 ölkədən getmə qaydası milli qanunverici-
 likdə necə təsbit olunmuşdur?

 12 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 İntizam tənbehi hansı müddətdə qüv-
 vədə olur?

 09 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Vərəsələrin miras qoyanın kreditorla-
 rı qarşısında məsuliyyəti nədən ibarət-
 dir?

 09 aprel 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Zaminlik müqaviləsinin anlayışı və
 mahiyyəti.

 09 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 İnformasiya sorğusunun icra müddəti
 hansı halda uzadıla bilər?

 08 aprel 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

  

 Notariuslar tərəfindən göstərilən hansı
 xidmətlərə və notariat hərəkətlərinə gö-
 rə dövlət rüsumu tutulur?


 07 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti
 olan şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur?


 02 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Hansı malların nəzarət markası ilə mar-
 kalanması tələb olunur?


 02 aprel 2021 
Ətraflı

 

 

 

 

 

 Torpaq haqqının hansı formaları var?

 31 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Meşə fondu sahələrindən istifadə hü-
 ququnun əsasları hansılardır?

 30 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

  

 Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti
 yaşayan şəxs dedikdə kim nəzərdə tutu-
 lur?


 27 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikasında daimi yaşa-
 yan şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur?


 27 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Sosial şəbəkələrdə açılan saxta profil-
 lər məsuliyyət yaradırmı?


 19 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Milli qanunvericiliyə əsasən dövlət
 rüsumu nədir və onun ödəyiciləri
 kimlərdir?

 18 mart 2021
 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 Hansı hallarda gömrük borcu üzrə ödə-
 nilmiş gömrük ödənişləri qaytarılır?

 16 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 İntizam tənbehi vermək səlahiyyəti
 olan vəzifəli kimdir?

  11 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 İntizam tənbehinin verilməsi şərtləri han-
 sılardır?


 11 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Lazımi keyfiyyəti olmayan malın vur-
 duğu zərərə görə əmlak məsuliyyəti
 necə həyata keçirilir?

  04 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Alınan mal istehlakçının tələblərini ödə-
 mirsə, həmin mal lazımi keyfiyyətli mal-
 la dəyişdirilə bilərmi?


 04 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar de-
 dikdə nə başa düşülür?

 04 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Tranzit vizası kimlərə verilir?

  27 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Vergi məbləğləri hansı formalarda tu-
 tulur?


 27 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Mülki hüquqda qəyyumluq və himayə-
 çilik nədir?


 25 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Uşağın onun maraqlarına toxunan is-
 tənilən məsələ ilə bağlı öz fikrini bil-
 dirmək hüququ nə zaman yaranır?


 25 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Hansı hallarda əcnəbilərin və vətəndaş-
 lığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Res-
 publikasında müvəqqəti olma müddəti
 uzadılır?

 18 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Hansı hallarda əcnəbilərin və vətəndaşlığı
 olmayan şəxslərin ölkədə olması arzuolun-
 maz hesab edilə bilər?


 18 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Elm və ya təhsil məqsədilə verilən giriş
 vizasında ölkədə qalma müddəti qanun-
 vericilikdə necə müəyyən edilmişdir?


 15 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Beynəlxalq poçt göndərişlərinə nələr
 daxildir?

  15 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Övladlığa götürmənin ləğv olunmasını
 kimlərin tələb etmək hüququ vardır?

 10 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Övladlığa götürmənin ləğv olunması
 hansı qaydada həyata keçirilir?


 10 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Hansı malların gömrük rəsmiləşdirilməsi
 güzəştli və sadələşdirilmiş qaydada həyata
 keçirilir?

  10 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Ər-arvadın birgə mülkiyyətində olan əm-
 lakın bölgüsü qaydası.


 09 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 İstehlakçıların mal haqqında məlumat al-
 maq hüququ milli qanunvericilikdə necə
 təsbit olunmuşdur?

 04 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Viza əsasında Azərbaycana gələn əcnə-
 bilərin ölkədə müvəqqəti olma müddə-
 ti qanunvericilikdə necə təsbit olun-
 muşdur?

03 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxs-
 lər Azərbaycan Respublikasının ərazi-
 sində hansı müddətdə qeydiyyata alı-
 nırlar?

  
03 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 İstehlakçının (alıcının) malı dəyişmək
 tələbi hansı müddət ərzində yerinə ye-
 tirilməlidir?


 29 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Hansı mallarda yararlılıq müddəti gös-
 tərilməlidir?


 27 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Nikahın bağlanmasına hansı hallar
 mane olur?

  27 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Nikah hansı qaydada bağlanır?

 27 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Mirasda məcburi pay anlayışı və məc-
 buri pay almaq hüququndan məhru-
 metmə.

 25 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 


 

 

 Ər-arvadın şəxsi əmlakı dedikdə nə
 başa düşülür?


 21 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Mülkiyyətin müdafiəsi hansı qaydada
 həyata keçirilir?

  21 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Vəsiyyətnamə hansı formada tərtib
 olunur?
  
21 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Tranzit keçidi dedikdə nə nəzərdə tu-
 tulur və hansı hallarda əcnəbilərin və
 vətəndaşlığı olmayan şəxslərin tranzit
 keçidi üçün tranzit vizası tələb olunmur?

  
19 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Vətəndaşlığı olmayan şəxslərin vizada
 göstərilən müddətdən artıq Azərbaycan
 Respublikasının ərazisində məcburi da-
 yanması hansı hallarda mümkündür?


 19 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Kəndli təsərrüfatının vərəsəlik üzrə
 keçməsi ilə bağlı qanunvericiliyin
 tələbləri nələrdən ibarətdir?


 18 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Nəqliyyat vasitələri ilə təhlükəli yüklərin
 daşınması qaydalarının pozulmasına görə
 qanunvericilikdə hansı inzibati məsuliyyət
 nəzərdə tutulmuşdur
?

 18 yanvar 2021 
Ətraflı


 

 

 

 

 Ər-arvadın ümumi əmlakının bölün-
 məsi zamanı paylar necə müəyyən
 olunur?

  15 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Ər-arvaddan birinin öhdəlikləri üzrə ödə-
 mənin onların əmlakına yönəldilməsi necə
 həyata keçirilir?

 14 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Uşaqların ailədə yaşamaq və tərbiyə olun-
 maq hüququ neçə həyata keçirilir?

 14 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 İstehlakçının qüsurlu mal ilə bağlı irəli
 sürdüyü tələbinə hansı halda baxılır?


  06 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 İstehlakçının qüsurlu mal ilə bağlı irəli
 sürdüyü tələbləri hansı halda təmin edil-
 məməlidir?


  06 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 İstehlakçı qüsurlu malı lazımi keyfiyyətli,
 eyni modelli mala dəyişərkən qiymət fər-
 qini ödəməlidirmi?


  28 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 İstehlakçının aldığı malı dəyişdirmək istə-
 diyi zaman satışda uyğun mal olmazsa, o
 hansı hüquqlara malikdir?

  28 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Müəllifin şəxsi (qeyri-əmlak) hüquqları
 hansılardır?


  22 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 İnformasiya sorğusu hansı üsullarla təq-
 dim edilir?


 17 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 İnformasiya sorğusu hansı hallarda qeydə
alınmır?


 17 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Mülki qanunvericiliyə əsasən hansı hal-
 da zəmanət müddəti bitmiş əşyada aşkar
 olunmuş qüsura görə satıcı məsuliyyət
 daşıyır?

 15 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 İstehlakçı satıcı (istehsalçı, icraçı) qar-
 şısında zəmanət müddəti müəyyən edil-
 məmiş mallarda aşkar olunmuş qüsur-
 larla bağlı hansı müddətdə öz tələblərini
 irəli sürmək hüququna malikdir?


 15 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 Hansı kateqoriya şəxslərə rəsmi səfər viza-
 sı verilir?

  12 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Hansı kateqoriya şəxslərə işgüzar səfər
 vizası verilir?

 12 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Daşınmaz əmlaka hüquqların əsassız qey-
 də alınması nədir və hansı formada ara-
 dan qaldırlır?


 12 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Alınan mal istehlakçının tələblərini ödə-
 mirsə, həmin mal lazımi keyfiyyətli mal-
 la dəyişdirilə bilərmi?

  05 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Əməyin mühafizəsi sahəsində işçinin vəzi-
 fəsi hansılardır?

  
03 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əməyin mühafizəsi üzrə işçilərin öyrədil-
 məsi hansı formada həyata keçirilir?


 03 dekabr 2020 Ətraflı

 


 

 

 

 

 

 Alıcı ona verilmiş əşya ilə bağlı qüsurları
 hansı müddətdə aşkar edərsə, öz tələblə-
 rini irəli sürə bilər?

 27 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 


 

 Yararlıq müddəti nədir və bu müddət necə
 hesablanır?

 27 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Valideynləri olan uşaqlar hansı halda öv-
 ladlığa götürülə bilər?


  27 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Müəlliflik hüququ necə yaranır?
 26 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 


 

 

 Hava nəqliyyatında tütün çəkməyə görə
 qanunvericilikdə hansı inzibati məsuliy-
 yət nəzərdə tutulmuşdur?

 24 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Miras nə zaman açılır və mirasın açıldığı
 yer dedikdə nə başa düşülür?

 20 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Milli qanunvericiliyə əsasən satın almaq-
 da üstünlük hüququ dedikdə nə başa dü-
 şülür?

 20 noyabr 2020 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 İstehlakçı aldığı malı hansı müddət
 ərzində lazımi keyfiyyətli malla də-
 yişdirə bilər?


 19 noyabr 2020 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 

 İnformasiya əldə etmək azadlığı dedikdə
 nə nəzərdə tutulur?

 17 noyabr 2020 Ətraflı   

 

 

 

 

 

 

 Ər-arvadın soyad seçmək hüququ necə
 həyata keçirilir?

 17 noyabr 2020 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Dövlət qulluqçusuna hansı intizam tənbeh
 tədbirləri tətbiq edilə bilər?

 17 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 İstehlakçı qüsurlu malı lazımi keyfiyyətli,
 eyni modelli mala dəyişərkən qiymət fər-
 qini ödəməlidirmi?

 14 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 İstehlakçının qüsurlu mal ilə bağlı
 irəli sürdüyü tələbinə hansı halda
 baxılır?


12 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Viza nədir?


 12 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Yetkinlik yaşına çatmayanın sərxoşluq
 vəziyyətinə gətirilməsi inzibati məsuliy-
 yətə səbəb olurmu?

 12 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Viza verilməsi üçün hansı sənədlər
 tələb olunur?

 12 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 


 

 Başqa işçinin əmək funksiyasının
 icrasına hansı qaydada yol verilir?

 05.11.2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən
 ləğv edilməsi qaydası necədir?

 05.11.2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

İstehlakçı satıcıdan alınmış mal ilə
bağlı nələri tələb etmək hüququna
malikdir?

03 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

Sərnişinlər tərəfindən nəqliyyat va-
sitəsinə minmə və düşmə qaydaları-
nın pozulmasına görə qanunverici-
likdə hansı inzibati məsuliyyət nə-
zərdə tutulmuşdur?

29 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

Daimi yaşamaq üçün icazənin və
iş icazəsinin verilməsi qaydaları-
nın pozulması hansı inzibati mə-
suliyyətə səbəb olur?

29 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə
 qeydiyyat haqqında qanunveri-
 ciliyin pozulması hansı inzibati
 məsuliyyətə səbəb olur?


 29 oktyabr 2020 
Ətraflı

 

 

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin etibarnamə ol-
madan idarə edilməsinə görə hansı
inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulub?


22 oktyabr 2020
 Ətraflı

 

 

 

 Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək
hüququ olmadan nəqliyyat vasi-
təsinin idarə edilməsi hansı inzi-
bati məsuliyyət yaradır?

 22 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərə-
 fin
dən nəqliyyat vasitələrinin istismarı
 zamanı hərəkətdə olan nəqliyyat vasitə-
 sinin dövlət qeydiyyat nişanının görün-
 məsi üçün onun təmiz saxlanılmaması-
 na görə qanunvericilikdə hansı inzibati
 məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdur?

19 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 Beynəlxalq humanitar hüquqda təsbit
 olunanların pozulması yolverilməzdir.

 16 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 
 

 

 

 Fiziki şəxsin razılığı olmadan fərdi
 məlumatların verilməsinə hansı hal-
 larda yol verilir?


 14 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 İnformasiya sorğusu hansı müddətdə
 icra edilməlidir?

 14 oktyabr 2020
 Ətraflı

 

 

 

 

 
 

 Velosipedçilər və moped idarə edən şəxs-
 lər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının
 pozulması dedikdə nə nəzərdə tutulur və
 buna görə qanunvericilikdə hansı inzibati
 məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdur?

 12 oktyabr 2020 Ətraflı 

 

 

 

İnformasiyanın əldə edilməsi haqqında
yazılı sorğunun qəbul edilməsindən im-
tina olunması inzibati məsuliyyət yara-
dırmı?

10 oktyabr 2020
 Ətraflı

 

 

 

 

İtlərin cilovsuz, iri itlərin isə həmçinin
buruntaqsız ümumi məhəllələrdə və ya
küçələrdə gəzdirilməsinə görə qanunve-
ricilikdə hansı inzibati məsuliyyət nəzər-
də tutulmuşdur?

10 oktyabr 2020
 Ətraflı

 

 

 

 Vəsiyyətnaməni təsdiqləməkdə notariusa
 bərabər tutulan şəxslərin hüquqi statusu.

 09 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Muzdlular yığma və onlardan hərbi
 əməliyyatlarda istifadə etmə cinayət
 məsuliyyəti yaradırmı?

 07 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Silahlı münaqişə nədir?

 07 oktyabr 2020 Ətraflı

 
 

 

 Dövlət qulluqçuları haqqında məlumat-
 ların vaxtında, tam və ya düzgün veril-
 məməsi, şəxsi işlərin aparılması qayda-
 larının pozulması inzibati məsuliyyətə
 səbəb olurmu?


 06 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 Piyadalar tərəfindən yol hərəkəti qay-
 dalarının pozulması dedikdə nə başa
 düşülür və buna görə qanunvericilik-
 də hansı inzibati məsuliyyət nəzərdə
 tutulmuşdur?

 05 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

İstehlakçı zəmanət müddəti ərzində al-
dığı malda qüsur və ya saxtalaşdırma
aşkar edərsə, hansı hüquqlara malikdir?

 02 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Hərbi sahədə dövlət sirri təşkil edən
 məlumatlar hansılardır?

 01 oktyabr 2020 Ətraflı  

 
 

 

 

 Açıq məlumatın əldə edilməsi hansı
 yollarla təmin edilir?


 01 oktyabr 2020 Ətraflı  

 


 

 

 

 

 Alıcıya lazımi keyfiyyətli olmayan
 mal satıldıqda alıcının hüquqları.

 26 Sentyabr 2020
 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Gömrük qanunvericiliyinə əsasən, mallar
 hansı xüsusi gömrük prosedurları altında 
 yerləşdirilə bilər?


 26 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Gömrük qanunvericiliyinə və beynəlxalq 
 
müqavilələrə uyğun olaraq hansı malların
 gömrük ərazisinə gətirilməsi və ya bu əra -
 zidən aparılması qadağandır?


 25 sentyabr 2020
 Ətraflı

 

 

 

 

 Ombudsman təsisatında "Naxçıvan Mux-
 tar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
 Müvəkkili (Ombudsman) haqqında" Qa-
 nuna edilmiş əlavə və dəyişikliklərin öyrə-
 nilməsi ilə bağlı seminar keçirilib.


 22 sentyabr 2020 
Ətraflı

 

 

 

 21 sentyabr Beynəlxalq Sülh Günüdür.

 21 sentyabr 202
Ətraflı  

 

 

 

 

 


 

 İstehsalçı (icraçı) malın (görülən işin, xid-
 mətin nəticələrinin) hansı müddətdə təyi-
 natı üzrə istifadə edilməsinə təminat ver-
 məlidir?


 19 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası ərazisində isteh-
 lakçılar hansı hüquqlara malikdir?

 18 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi
 necə həyata keçirilir?

 12 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi
 zamanı paylar necə müəyyən olunur?

 
11 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Müddətli əmək müqaviləsinə xitam veril-
 məsi qaydası necədir?

 08 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Həkim resepti əsasında buraxılan dərman
 vasitələrinin, istehsalına və ya satışına ica-
 zə verilməyən tibb vasitələrinin reklam
 edilməsi hansı inzibati məsuliyyətə səbəb
 olur?

  04 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 Məişət səs-küyünə qarşı mübarizə qayda-
 larının pozulması inzibati məsuliyyətə
 səbəb olurmu?


 03 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Gömrük qanunvericiliyinə əsasən saxlanc
 xüsusi gömrük prosedurunun sahibinin
 məsuliyyəti nədən ibarətdir?


  29 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Gömrük qanunvericiliyinə əsasən mallar
 hansı xüsusi gömrük prosedurları altında
 yerləşdirilə bilər?

 28 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Gömrük qanunvericiliyinə və beynəlxalq
 müqavilələrə uyğun olaraq hansı malların
 gömrük ərazisinə gətirilməsi və ya bu əra-
 zidən aparılması qadağandır?

 
21 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Hansı hallarda gömrük orqanlarının vəzi-
 fəli şəxsləri nəqliyyat vasitələrini saxlaya
 və yoxlaya bilər?

  20 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların üzə-
 rinə qəyyumluq və himayəçilik hansı hal-
 larda təyin edilir?

 
18 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Hansı şəxslər uşaqların üzərinə qəyyum və
 himayəçi kimi təyin oluna bilər?

  13 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Vərəsəlik şəhadətnaməsi nədir?

  10 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan
 informasiya dedikdə nə nəzərdə tutulur?


  05 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Miras hansı müddət ərzində qəbul edilmə-
 lidir?


  04 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Vərəsənin gəlməməsinin nəticələri nədən
 ibarətdir?


  04 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Vəsiyyətnamə hansı hallarda qüvvədən
 düşmüş sayılır?


  24 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Vəsiyyətnamə hansı üsullarla dəyişdirilə
 bilər?


 
24 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Torpaqların (meşə fondu torpaqlarının)
 zibillənməsi və korlanmasına görə hansı
 məbləğda cərimə nəzərdə tutulur?

  22 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan yaşamağa görə
 inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulurmu?


 22 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdiril-
 məsi hansı qaydada həyata keçirilir?


  15 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozu-
 lması hesab edilən hallar hansılardır?


  15 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əkin yerinin yandırılması inzibati məsu-
 liyyətə səbəb olurmu?


  13 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin
 ləğv edilməsinin əsasları hansılardır?


 09 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Özbaşına tikinti nədir və nəticələri nədən
 ibarətdir?


  09 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ər-arvadın əmlakının hüquqi rejim nə-
 dir?

 07 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ər-arvaddan birinin öhdəlikləri üzrə ödə-
 mənin onların əmlakına yönəldilməsi ne-
 cə həyata keçirilir?

  06 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Ər-arvadın şəxsi əmlakı dedikdə nə ba-
 şa düşülür?


 03 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Valideynləri olan uşaqlar hansı halda öv-
 ladlığa götürülə bilər?


  02 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Vəsiyyətnamə hansı üsullarla dəyişdirilə
 bilər?


  01 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Vəsiyyətnamə hansı hallarda qüvvədən
 düşmüş sayılır?


  30 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Uşağın adının və soyadının dəyişdiril-
 məsi qanuvericilikdə necə tənzimlənir?

 29 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Uşaqların tərbiyəsi və təhsilində vali-
 deynlərin hüquq və vəzifələri necə hə-
 yata keçirilir?

  
25 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Torpaq sahəsi üzərində hüquqların yaran-
 masının hansı əsasları var?


 24 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti
 hansı meyarlar əsasında qiymətləndirilir?

 
23 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 


 

 

 Torpaq sahəsinin vərəsəlik qaydasında
 başqasına keçməsi qanunvericilikdə
 necə tənzimlənir?

 22 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Əqdlərin etibarsızlığı nədir və nəticə-
 ləri nədən ibarətdir?


  19 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Müqavilə azadlığı nədir?

 17 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Ümumi mülkiyyət nədir və necə yaranır?

 16 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əmək müqaviləsi hansı formada bağla-
 nır?


 13 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Vəsiyyətnamə hansı üsullarla dəyişdirilə
 bilər?

  11 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qa-
 nunvericiliyin pozulması nəticəsində vu-
 rulan zərər hansı qaydada ödənilir?

  10 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Təbiətdən istifadəçilərin vəzifələri hansı-
 lardır?


  09 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əmək müqaviləsi hansı müddətə bağla-
 nılır?


  08 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət hüququ
 qanunvericilikdə necə tənzimlənir?

  
06 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Xüsusi təyinatlı mənzil fondu nədir?

 05 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Mənzil fondu nədir?
 
 04 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Xidməti yaşayış sahələri kimlərə verilir?

 06 iyun 2020 Ətraflı

 

 


 

 

 

 

 Torpaq sahəsinin vərəsəlik qaydasında
 başqasına keçməsi qanunvericilikdə ne-
 cə tənzimlənir?


  02 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Hansı hallarda və müddətdə miras vərəsə
 tərəfindən qəbul edilmiş sayılır?


  01 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əmək müqaviləsi hansı müddətə bağlanı-
 lır?

  
22 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Hansı halda övladlığa götürmənin ləğvi
 olunmasına yol verilmir?

  
21 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Övladlığa götürmənin ləğv olunmasını
 kimlərin tələb etmək hüququ vardır?

  20 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Övladlığa götürülmə hansı hallarda ləğv
 oluna bilər?

  19 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Övladlığa götürmənin ləğv olunması hansı
 qaydada həyata keçirilir?

 18 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Uşağın onun maraqlarına toxunan istə-
 nilən məsələ ilə bağlı öz fikrini bildir-
 mək hüququ nə zaman yaranır?

  16 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Dövlət qulluğuna hansı əsaslarla xitam
 verilə bilər?

  15 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Hansı hallarada dövlət qulluqçusuna
 ömürlük müavinət təyin edilir?


  14 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əmək müqaviləsinin tərəfləri kimlərdir?

  14 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Sudan istifadə hüququna hansı hallarda
 xitam verilir?

  13 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Sudan istifadə edənlərin hansı hüquqları
 vardır?


  13 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Hansı su obyektləri xüsusi mülkiyyətə
  verilir?


  13 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Meşə fondu sahələrindən istifadə hüqu-
 qunun əsasları hansılardır?


  13 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Hüquqi maarifləndirmə günün tələbidir.

 13 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 İnformasiya sorğusu hansı üsullarla icra
 olunur?

  30 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Xidməti yaşayış sahələri kimlərə verilir?

 30 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Özbaşına tikinti aparmaq cinayət məsu-
 liyyəti yaradırmı?


  29 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

Ümumi mülkiyyət nədir və necə yaranır?

 29 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Meşədən istifadəyə qoyulan əsas tələblər
 hansılardır?

  29 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Malın mənşə ölkəsi nə deməkdir?

 29 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 "Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
 maarifləndirici yazı dərc edilib

  24 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti hüquqi
 maarifləndirici yazı dərc edilib


  03 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Şərurun səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilib

   20 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Yeni həyat" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilib


  19 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
 maarifləndirici yazı dərc edilib


  19 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Oğuz yurdu" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir

 16 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Şahbuz rayon Polis Şöbəsində tədbir keçi-
 rilib

  12 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Dövlət Yol Polisi İdarəsində tədbir keçiril-
 mişdir.


 07 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə hüqu-
qi maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.


 05 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Sədərək rayon Polis Şöbəsində hüquqi
 maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.

  03 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərq qapısı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

 
28 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 


 

 

 "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti hüquqi
 maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

 27 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Yeni həyat" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

  21 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

  19 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Oğuz səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir


  10 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Oğuz yurdu" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

  10 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Şərurun səsi" qəzetində növbəti hüquqi
 maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


  10 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Cəzaçəkmə müəssisələrində həyata ke-
 çirilən hüquqi maarifləndirmə tədbir-
 ləri cari ildə də davam etdirilir.


  07 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Sərhəd zastavalarında keçirilən hüquqi
 maarifləndirmə tədbirləri cari ildə də
 davam etdirilir.

 06 fevral 2020 Ətraflı

   

 

 

 

 

 Hərbi qulluqçuların hüquqi maariflən-
 dirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən təd-
 birlər cari ildə də davam etdirilir.


  05 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Polis əməkdaşlarının hüquqi maarif-
 ləndirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən
 tədbirlər cari ildə də uğurla davam
 etdirilir.


  03 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 "El həyatı" qəzetində növbəti hüquqi
 maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


  01 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Psixi Xəstəliklər Dispanserində hüquqi
 maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.

  31 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan
 müəssisələrdə hüquqi maarifləndirmə
 tədbirləri cari ildə də davam etdirilir.

 31 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

  "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


   31 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Yeni həyat" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


  31 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərq qapısı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

   31 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
 maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

  16 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Hərbi qulluqçuların hüquqi maariflən-
  dirilməsi günün əsas tələbidir.

   28 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


  25 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərurun səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


  24 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Oğuz yurdu" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

  19 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Oğuz səsi" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


  19 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun "N"
  saylı hərbi hissələrində növbəti tədbir-
  lər keçirilib.

  18 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  "El həyatı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


  13 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

   09 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərq qapısı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


   05 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Muxtar respublikanın cəzaçəkmə müəs-
  sisələrində növbəti hüquqi maariflən-
  dirmə tədbirləri həyata keçirilmişdir.


   04 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Psixi pozuntusu olan şəxslərin hüquqları-
 nın müdafiəsi daim diqqət mərkəzindədir.


   03 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Oğuz səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.
 
  30 noyabr 2019 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Uşaq hüquqları ümumibəşəri dəyər-
 lərdir.

  28 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Muxtar respublikada qeyri-hökumət
  təşkilatlarının fəaliyyəti diqqət mər-
  kəzində saxlanılır.


  27 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  "Oğuz yurdu" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

   27 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərq qapısı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

   23 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Hərbi qulluqçular hərbi intizama ciddi
 riayət etməyə borcludurlar.


 21 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "El həyatı" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

    20 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


   19 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərurun səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

  19 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Yeni həyat" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


  19 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Culfa rayon Polis Şöbəsində
  tədbir keçirilib.

 
14 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 


 

  Hərbi qulluqçularla hüquqi
  maarifləndirmə işinin təşkili
  diqqət mərkəzindədir.

  08 noyabr 2019 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 Hüquqi maarifləndirmə tədbirləri
 davam etdirilir.


  07 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

   04 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Oğuz səsi" qəzetində növbəti hüquqi
 maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


 28 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "El həyatı" qəzetində növbəti hüquqi
 maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


 25 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Müvəqqəti Saxlama Yerində hüquqi
 maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.


 25 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Oğuz yurdu" qəzetində növbəti hüqu-
 qi maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


 25 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Şərq qapısı" qəzetində növbəti hüqu-
 qi maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.


  24 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Qarnizon Hauptvaxtında hüqu-
 qi maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.


 24 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Şəhər Körpələr Evi və Ailələ-
 rə Dəstək Mərkəzində növbəti hüquqi
 maarifləndirmə tədbiri keçirilib.

 24 oktyabr 2019 
Ətraflı

 

 

 

 

 

 Hərbi qulluqçular arasında hüquqi
 maarifləndirmə işinin təşkili günün
 əsas tələbidir.


 24 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

"Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

18 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 10 oktyabr Ümumdünya Psixi
 Sağlamlıq Günüdür.

10 oktyabr 2019 Ətraflı  "Yeni həyat" qəzetində növbəti hüquqi
maarifləndirici yazı dərc edilmişdir.

10 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "El həyatı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub


  25 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Oğuz səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub

  25 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub 

  19 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  21 sentyabr Beynəlxalq Sülh Günü
  münasibətilə tədbir keçirilib.


   19 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada məhkumların
 hüquqi maarifləndirilməsi diqqət
 mərkəzindədir.


  18 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Hərbi qulluqçuların növbəti hüquqi
  maarifləndirilmə tədbiri 21 sentyabr
  Beynəlxalq Sülh Gününə həsr olunub.

   
18 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  Psixi Xəstəliklər Dispanserində 21
  sentyabr Beynəlxalq Sülh Günü
  ilə bağlı hüquqi maarifləndirmə
  tədbiri keçirilib.


  18 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  "Oğuz yurdu" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub


   17 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Yeni həyat" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub 

  17 sentybar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc olunub.

    17 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərurun səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.

   12 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərq qapısı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  12 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Psixi pozuntusu olan şəxslərin hüquq və
  azadlıqlarının müdafiəsi diqqət mərkə-
  zindədir.


   06 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Ordubad rayon Polis Şöbəsində hüquqi
   maarifləndirmə tədbiri keçirilib.


    05 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Şəhər Körpələr Evi və Ailələrə
  Dəstək Mərkəzində növbəti hüquqi
  maarifləndirmə tədbiri keçirilib.


  27 avqust 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "El həyatı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  24 avqust 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun "N"
 saylı hərbi hissəsində növbəti hüquqi
 maarifləndirmə tədbiri keçirilib.


  21 avqust 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Hərbi qulluqçuların hüquqi maarif-
  ləndirilməsi diqqət mərkəzindədir.


  16 avqust 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


   16 avqust 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Şərurun səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  14 avqust 2019  Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  14 avqust 2019  Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Oğuz səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  14 avqust 2019  Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Şərq qapısı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  10 avqust 2019  Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Yeni həyat" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  09 avqust 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Oğuz yurdu" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.

   02 avqust 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  29 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "El həyatı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  27 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili
 İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi
 İdarəsində hüquqi maarifləndirmə
 tədbiri keçirilmişdir.


 26 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  "Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  22 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərq qapısı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.

   17 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd Diviziya-
  sının zastavalarında növbəti hüquqi
  maarifləndirmə tədbirləri keçirilib.


  16 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "Oğuz səsi" qəzetində növbəti hüquqi
 maarifləndirici yazı dərc olunub.


  13 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Yeni həyat" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.

 
13 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərurun səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.

  13 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərurun səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.

   29 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.

  27 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Oğuz yurdu" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  24 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  

 

  Ulu öndər Heydər Əliyev müasir Azər-
  baycan ordusunun qurucusudur.


  20 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  "Yeni həyat" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.

  19 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  Hərbi qulluqçuların hüquqi maariflən-
 dirilməsi günün əsas tələbidir.


 12 iyun 2019 Ətraflı

  

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikanın cəzaçəkmə
 müəssisələrində növbəti hüquqi
 maarifləndirmə tədbirləri həyata
 keçirilmişdir.


 12 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 18 iyun Azərbaycan Respublikasında
 İnsan Hüquqları Günüdür.

  11 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "El həyatı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.

  04 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  "Oğuz səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  03 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi
  Günüdür.
  
30 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 


 

 

  Naxçıvan şəhər polis idarəsində hüquqi
  maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.

  30 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında qeyri-
   hökumət təşkilatlarının rolu müzakirə
   edilib.


   24 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  İnsan hüquqlarının müdafiəsində polisin
  rolu.


  23 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "Şərurun səsi" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc olunub.

   
20 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Müstəqillik dövründə Naxçıvanda muxtar
  dövlət quruculuğu prinsipləri və idarəet-
  mə modeli.

  17 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Ümummili Lider Heydər Əliyev Azər-
  baycan ordusunun qurucusudur.

   15 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc olunub.

    15 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Yeni həyat" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.


  13 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti hüquqi 
  maarifləndirici yazı dərc olunub. 
 
  11 may 2019 
Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Oğuz yurdu" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc olunub.

   08 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "Şərq qapısı" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc olunub.

    03 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "Nuh yurdu" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc olunub.


    02 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Şərurun səsi" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.

   29 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Sərhəd zastavalarında keçirilən hüquqi
  maarifləndirmə tədbirləri davam etdirilir.

   29 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
  təhsili və reabilitasiyası diqqət mərkə-
  zindədir.

   25 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Hərbi qulluqçuların hüquqi maarif-
 ləndirilməsi günün əsas tələbidir.

 25 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "Şərq qapısı" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.

  23 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc olunub.

    17 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 


 

  Ombudsman təsisatı insan hüquqla-
   rının məhkəmədən kənar müdafiə
   mexanizmidir.

   11 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   "Yeni həyat" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc olunub.

    09 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 


 

   "Oğuz səsi" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc olunub.


   09 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

    "Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
    maarifləndirici yazı dərc olunub.
   

     09 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

   "Şərq qapısı" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazısı dərc olunub.

   30 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazısı dərc olunub.

   
30 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "El həyatı" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazısı dərc olunub.
 
    
30 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   "Şərurun səsi" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc olunub.


      27 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "Oğuz yurdu" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazısı dərc olunub.


    27 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 


 

   Cəzaçəkmə müəssisələrində həyata
   keçirilən tədbirlər cari ildə də
   davam etdirilir.

    15 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Müvəkkilin Preventiv mexanizm funksi-
   yasının icrasından irəli gələn vəzifələrlə
   bağlı tədbir keçirilib.


    14 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Dövlət sərhədləri Azərbaycan Respubli-
   kasının dövlət suverenliyinin ərazi
   hüdududur.


    11 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

    Polis əməkdaşlarının hüquqi maariflən-
   dirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən təd-
   birlər cari ildə də uğurla davam etdirilir.

     07 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   "Nuh yurdu" qəzetində Ombudsmanın
    hüquqi maarifləndirici yazısı  dərc
    olunub.

     27 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   "Oğuz səsi" qəzetində növbəti hüquqi
    maarifləndirici yazı dərc olunub.


    23 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

    Hüquqi maarifləndirmə tədbirləri
    davam etdirilir.

     22 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "Yeni həyat" qəzetində növbəti hüquqi
    maarifləndirici yazı dərc olunub.

   
     20 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "El həyatı" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc olunub.


    20 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  

 

   "Şərurun səsi" qəzetində növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazı dərc olunub.

    18 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Oğuz yurdu" qəzetində növbəti hüquqi
  maarifləndirici yazı dərc olunub.

   15 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Hərbi qulluqçuların hüquqi maarif-
  ləndirilməsi günün əsas tələbidir.


   14 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Hərbi qulluqçuların hüquqlarının
  müdafiəsi diqqət mərkəzindədir.

   
14 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Sərhəd zastavalarında keçirilən hüquqi
   maarifləndirmə tədbirləri cari ildə də
   davam etdirilir.

    13 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   "Şərq qapısı" qəzetində növbəti
   hüquqi maarifləndirici yazı dərc
   olunub.


    13 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Körpələr Evi və Ailələrə Dəstək Mər-
   kəzində hüquqi maarifləndirmə təd-
   biri keçirilmişdir.

    12 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

    Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan
   müəssisələrdə hüquqi maarifləndirmə
   tədbirləri cari ildə də davam etdirilir.


    12 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

    "Arazın səsi" qəzetində növbəti hüquqi
    maarifləndirici yazı dərc olunub.

       
    11 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Hərbi qulluqçuların hüquqi maariflən-
   dirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən təd-
   birlər cari ildə də uğurla davam etdirilir.


   02 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  "Şərqin səhəri" qəzetində növbəti
    hüquqi maarifləndirici yazı dərc
    olunub.

   
    02 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Ombudsmanın növbəti hüquqi maarif-
   ləndirici yazısı "Oğuz səsi" qəzetində
   dərc olunub.
 
    31 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "Yeni həyat" qəzetində Ombudsmanın
  növbəti hüquqi maarifləndirici yazısı
  dərc olunub
.
         
   28 yanvar 2019 
Ətraflı 

 

 

 

 

 

  "Oğuz yurdu" qəzetində Ombudsmanın
  növbəti hüquqi maarifləndirici yazısı
  dərc olunub.

 
  21 yanvar 2019 Ətraflı


 

 

 

   Ombudsmanın növbəti hüquqi maarif-
   ləndirici yazısı "Arazın səsi" qəzetində
   dərc olunub.

 
   21 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 
                                                         

  Ombudsmanın növbəti hüquqi maarif-
   ləndirici yazısı "Şərurun səsi" qəzetin-
   də dərc olunub.

    16 yanvar 2019 Ətraflı

 


 

 

   

  "Şərq qapısı" qəzetində Ombudsmanın
   növbəti hüquqi maarifləndirici yazısı
   dərc olunub.
           
   09 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

                                       

  Hərbi hissələrdə hüquqi maarif-
   ləndirmə 
tədbirləri həyata
   keçirilib.

    17 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

   

   Cəzaçəkmə müəssisələrində hüquqi
   maarifləndirilmə tədbirləri davam
   etdirilir. 

   13 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

     
                                                     

   Ombudsmanın növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazısı "Yeni həyat"
   qəzetində dərc olunub.

    13 dekabr 2018 Ətraflı

  
 
 
 
                                                        
   Ombudsmanın növbəti hüquqi
   maarifləndirici yazısı "El həyatı"
   qəzetində dərc olunub.
         
    13 dekabr 2018 Ətraflı

 

  

 
                                                          
   10 Dekabr Ümumdünya İnsan
   Hüquqları  günüdür.
                                                            
   10 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 
 

    Naxçıvan şəhər polis idarəsində hüquqi
    maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.

                                                         
     10 dekabr 2018 Ətraflı

  

 

 

 

 

                                                           

   Hüquqi maarifləndirmə tədbirləri
   davam etdirilir.

                                                         
    10 dekabr 2018 Ətraflı

 


 

 

   

   Ombudsmanın növbəti hüquqi maarif-
   ləndirici yazısı "Şərqin səhəri" qəzetin-
   də dərc olunub.


     29 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

     Müvəqqəti Saxlama Yerində hüquqi 
    maarifləndirmə tədbiri keçirilib. 


     27 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

     Kəngərli rayon polis şöbəsində
     tədbir keçirilib.

      27 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

Ombudsmanın növbəti hüquqi maarif-
ləndirici yazısı "Şərq qapısı" qəzetində
dərc olunub.

24 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

   

   Ombudsmanın növbəti hüquqi maarif-
   ləndirici yazısı "Oğuz yurdu" qəzetin-
   də dərc olunub.
       
    16 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

  

    Körpələr Evi və Ailələrə Dəstək
    Mərkəzində hüquqi maarifləndir-
    mə tədbiri keçirilib.

    14 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

    Hərbi qulluqçuların hüquqi
    maarifləndirilməsi günün
    əsas tələbidir.

   
14 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Ombudsmanın sual-cavab başlığı
   altında növbəti hüquqi maariflən-
   dirici yazısı "Şərq qapısı" qəzetində
   dərc olunub.

    07 noyabr 2018 Ətraflı

 


                                               

  Sərhəd zastavalarında hüquqi
  maarifləndirmə tədbirləri keçi-
  rilmişdir.

  22 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

      Psixi Xəstəliklər Dispanserində
     növbəti hüquqi maarifləndirmə
     tədbiri keçirilmişdir.

     10 oktyabr 2018 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikasının
   İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
   
(Ombudsmanın) növbəti hüquqi 
   maarifləndirmə məlumatı "Şərq
   qapısı" 
qəzetinin 190 saylı buraxılışın-
   da
 "Hüquqi maarifləndirmə günün 
   tələbidir" sual-cavab başlığı altında
   dərc olunub.
 
   06 oktyabr 2018 Ətraflı


   Məhkumların hüquqi maariflən-
   dirilməsi diqqət mərkəzindədir.

   28 sentyabr 2018 Ətraflı 

 

 

 

 

 
 

 

       Polis əməkdaşlarının hüquqi 
     marifləndirilməsi davam 
     etdirilir. 

          27 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

  

 

      Hərbi qulluqçuların hüquqi 
     maarifləndirilməsi davam 
     etdirilir. 

        25 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 

 


 

 

 

       Hərbi qulluqçuların hüquqları-
      nın müdafiəsi diqqət mərkə-
      zindədir.

       24 sentyabr 2018 Ətraflı

 

                              
          
                                           

                                                                  Sülh insan hüquqlarının səmə-
                                                       rəli təminatına xidmət edir.

                                                                  21 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 

                                                      Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində
                                                      olan
müəssisələrdə növbəti
                                                      hüquqi maarif ləndirmə tədbir-
                                                      ləri keçirilmişdir.
 

                                                      
19 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 

                                                      Daxili Qoşunların Naxçıvan
                                                      Əlahiddə Əməliyyat Briqada-
                                                      sında hüquqi maarifləndirmə
                                                      tədbirləri keçirilmişdir.


                                                            18 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

            21 Sentyabr Beynəlxalq
         Sülh Günüdür.


           17 sentyabr 2018 Ətraflı 

 

 

 

                                                                                         Hüquqi maarifləndirmə günün 
                                                 tələbidir.

                                                        21 avqust 2018 Ətraflı

 

                                                 Hüquqi marifləndirmə tədbirlərinin
                                                 həyata keçirilməsi günün tələbidir.

                                                                        17 avqust 2018 Ətraflı  

 

 

         Psixi Xəstəliklər Dispanserində
        növbəti hüquqi maarifləndirmə
        tədbiri keçirilib.
 

       14 avqust 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

                                           Hərbi qulluqçuların hüquqi ma-
                                           arifləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər
                                           davam etdirilir.

                                                 24 iyul 2018 Ətraflı

 

 

       Dövlət Yol Polisi İdarəsində hü-
      quqi maarifləndirmə tədbiri keçi-
      rilib.


        13 iyul 2018 Ətraflı

 

 

     Hərbi qulluqçuların müraciət etmək
      hüququ diqqət mərkəzindədir.
 

       09 iyul 2018 Ətraflı

 

 

 

 

      Naxçıvan 2018-ci il üçün İslam
     mədəniyyətinin paytaxtıdır.

      29 iyun 2018 Ətraflı   

  

     İnsan hüquqları ali dəyərdir. 

      28 iyun 2018 Ətraflı 


                                     
                                                Hüquqi maarifləndirmə 
                                        tədbirləri davam etdirilir. 

                                        
27 iyun 2018 
Ətraflı

     Ümummili Lider Heydər Əliyev
     Azərbaycan ordusunun qurucusudur. 

    
13 iyun 2018 Ətraflı 

  

 

 

 

     İnsan hüquqları ali dəyərdir.

     13 iyun 2018 Ətraflı

 

 

 

 
   
                      
      Sərhəd zastavalarında növbəti tədbirlər 
      həyata keçirilib. 

       02 iyun 2018 Ətraflı

 

 


 

 

 

      Naxçıvan Şəhər Körpələr Evi və Ailələrə 
      Dəstək  Mərkəzində tədbir keçirilib. 

       30 may 2018 Ətraflı

 

 


 

      Müvəkkil tərəfindən hərbi hissələrdə təd-
      birlər həyata keçirilmişdir. 

       22 may 2018 Ətraflı   
 
 Ümummilli lider Heydər Əliyev və 
 Azərbaycanda uşaqlara dövlət 
qayğı-
 sı mövzusunda tədbir keçirilib.

 
 11 may 2018 Ətraflı 

                                     


 
 
 

Şərur rayon polis şöbəsində hüquqi 
 maarifləndirmə tədbiri keçirilib.
 
 26 aprel 2018 Ətraflı 
                                   
 
 
 
 
 
Polis əməkdaşlarının hüquqi maari-
f
ləndirilməsi məqsədilə tədbirlər 
davam etdirilir. 

 29 mart 2018 Ətraflı 

 
 
 
 
 
Ombudsman nümayəndələri tərəfindən 
növbəti hüquqi maarifləndirmə tədbir-
ri həyata keçirilib.

  28 mart 2018 Ətraflı
                       

 

 

 

 


                                        Hüquqi maarifləndirmə günün 
                                        tələbidir. 

                                        
09 mart 2018 Ətraflı

 

 

                                        Sərhəd zastavalarında keçirilən 
                                        hüquqi 
maarifləndirmə tədbirlə-
                                        ri cari ildə də davam etdirilir. 

                                        09 mart 2018 Ətraflı                                        Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan
                                        müəssisələrdə keçirilən hüquqi maa-
                                        rifləndirmə tədbirləri cari ildə də da-
                                        vam etdirilir. 

                                          
02 mart 2018 Ətraflı                                         Hüquqi maarifləndirmə tədbirləri 
                                       davam etdirilir. 

                                         01 mart 2018 Ətraflı                                        Müvəkkil cari ildə də hüquqi
                                       maarifləndirmə tədbirlərini
                                       davam etdirir. 

                                        22 fevral 2018 Ətraflı 

 

     
 
                                        Hərbi qulluqçuların hüquqi maariflən-
                                        dirilməsi işi cari ildə də davam etdirilir. 

                                        13 fevral 2018 Ətraflı  
 
 

        Qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisəsin-
      də tədbir keçirilmişdir. 

       28 dekabr 2017 Ətraflı

 

 

 

      Hüquqi maarifləndirmə tədbirləri davam
      etdirilir. 

       22 dekabr 2017 Ətraflı

 

 

 


      Şahbuz Rayon Polis Şöbəsində növbəti
      tədbir keçirilib.
 

       08 dekabr 2017  
Ətraflı 

 

        Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə hüqu-
      qi maarifləndirmə tədbiri keçirilib. 

       30 noyabr 2017 Ətraflı

 

 

      20 noyabr Ümumdünya Uşaq Hüquq-
      ları Gününə həsr edilmiş tədbir ke-
      çirilb. 

      16 noyabr 2017 Ətraflı                     
  

   
                                          Hərbi qulluqçuların hüquqi maariflən-
                                          dirilməsi diqqət mərkəzindədir. 


                                            15 noyabr 2017  Ətraflı      Psixi Xəstəliklər Dispanserində 
      tədbir keçirilib.
 

      13 noyabr 2017 Ətraflı

     

 

 

                                           Naxçıvan Qarnizon Hauptvaxtında 
                                           tədbir keçirilib.
 

                                              08 noyabr 2017 Ətraflı        Qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisəsin-
      də tədbir keçirilib. 


        08 noyabr 2017 Ətraflı

        Polis əməkdaşlarının hüquqi maarif-
      ləndirilməsi işi davam etdirilir. 

        03 noyabr 2017  Ətraflı 

 

 

 


                                      Hüquqi maarifləndirmə günün
                                      tələbidir. 

                                      30 oktyabr 2017 Ətraflı


                                      Hərbi hissəni və ya xidmət yerini
                                     
özbaşına tərk etmə əməlinə görə
                                      məsuliyyət mövzusunda tədbir ke-
                                      çirilib. 

                                      24 oktyabr 2017  Ətraflı       Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili 
      İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi 
      İdarəsində tədbir   keçirilib.
 

       13 oktyabr 2017 Ətraflı 


      Psixiatriya yardımının könüllülüyü və
      bu sahədə qanunvericiliyin tələblə-
      ri mövzusunda tədbir keçirilib.
 

      04 oktyabr 2017 Ətraflı 


                                         Hərbi qulluqçuların hüquqlarının
                                         müdafiəsi Ombudsmanın daim
                                         diqqət mərkəzindədir.
 


                                         26 sentyabr 2017 Ətraflı       Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan
       müəssisələrdə hüquqi maarifləndir-
       mə tədbirlərinin həyata keçirilməsi
       davam etdirilir. 

         18 sentyabr 2017  Ətraflı

      Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsində hü-
      quqi maarifləndirmə tədbiri keçirilib.
 

      14 sentyabr 2017 Ətraflı 

                                     

  

                                        Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun "N" 
                                        saylı hərbi hissələrində növbəti təd-
                                        birlər keçirilib. 

                                          14 sentyabr 2017 Ətraflı        Ombudsmanın nümayəndələri hüquqi
        maarifləndirmə tədbirlərini davam et-
        dirir.
 

        08 sentyabr 2017 Ətraflı


       Babək rayon polis şöbəsində tədbir 
       keçirilib.
 

       31 avqust 2017 Ətraflı

                                       Hərbi qulluqçuların hüquqi maarif-
                                       ləndirilməsi işi davam etdirilir.
 

                                        10 avqust 2017 Ətraflı        Sədərək rayon polis şöbəsində
        tədbir keçirilib.
 

         
3 avqust 2017 Ətraflı

                                      Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun "N"
                                      saylı hərbi hissəsində hüquqi maarif-
                                      ləndirmə tədbiri keçirilib.
 

                                      03 avqust 2017 Ətraflı


                                     "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd Diviziya-
                                     sının zastavalarında növbəti hüquqi ma-
                                     arifləndirmə tədbirləri həyata keçiril-
                                     mişdir.
 

                                       24 iyul 2017
Ətraflı

                                     Qarışıq Rejimli Cəzaçəkmə Müəssisə-
                                     sində hüquqi maarifləndirmə tədbirləri
                                     həyata keçirilmişdir.


                                     
29 iyun 2017 Ətraflı

                                     Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun
                                     "N" saylı hərbi hissəsində hüquqi
                                     maarifləndirmə tədbirləri keçiril-
                                     mişdir.

                                           
29 iyun 2017 Ətraflı

                                     Psixi Xəstəliklər Dispanserində
                                     tədbir keçirilib.

                                         
16 iyun 2017 Ətraflı 

                                     Ordubad rayon polis şöbəsində
                                     tədbir keçirilmişdir. 

                                           08 iyun 2017 Ətraflı 

                                     Naxçıvan şəhər Körpələr Evi və
                                     Ailələrə Dəstək Mərkəzində növ-
                                     bəti hüquqi maarifləndirmə təd-
                                     biri keçirilib.
               

                                         
 01 iyun 2017 Ətraflı

                                     Şərur rayon polis şöbəsində
                                     tədbir keçirilmişdir.

                                         
18 may 2017 Ətraflı

                                      Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun
                                      "N" saylı hərbi hissəsində tədbir
                                       keçirilmişdir.


                                           
17 may 2017 Ətraflı

                                      Ombudsmanın nümayəndələri tərəfindən
                                      hüquqi maarifləndirmə tədbirləri
                                      davam etdirilir.
 

                                           
12 may 2017 Ətraflı

                                       Polis şöbələrində hüquqi maarif-
                                       ləndirmə tədbirlərinin həyata
                                       keçirilməsi davam etdirilir.


                                             
28 aprel 2017 Ətraflı

                                       Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                       İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili-
                                       nin Əlahiddə Ümumqoşun Ordu
                                       komandanlığı ilə birgə təsdiq
                                       etdiyi müvafiq tədbirlər planına
                                       uyğun olaraq hüquqi maarifləndirmə
                                       tədbiri cari ildə də uğurla
                                       davam etdirilir.

                                             
20 aprel 2017 Ətraflı

                                       Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                       İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
                                       Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                       Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə
                                       2017-ci ildə növbəti hüquqi
                                       maarifləndirmə tədbiri həyata
                                       keçirmişdir.

                                           
 14 aprel 2017 Ətraflı

                                        Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                        İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
                                        "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd
                                        Diviziyası ilə birgə təsdiq etdiyi
                                        müvafiq tədbirlər planına uyğun
                                        olaraq hüquqi maarifləndirmə
                                        tədbirləri 2017-ci ildə də uğurla
                                        davam etdirilir.


                                              03 aprel 2017 Ətraflı

                                        Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                        İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
                                        Naxçıvan Muxtar Respublikası
                                        Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə təsdiq
                                        etdiyi müvafiq tədbirlər planına
                                        uyğun olaraq hüquqi maarif-
                                        ləndirmə tədbirləri 2017-cı ildə
                                        də uğurla davam etdirilir.

                                               
30 mart 2017 Ətraflı 

                                         Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                         İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
                                         (Ombudsmanın) Naxçıvan Muxtar
                                         Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ilə
                                         birgə 2017-ci ildə təsdiq etdiyi
                                         müvafiq tədbirlər planına uyğun
                                         olaraq növbəti hüquqi maarif-
                                         ləndirmə tədbirləri həyata
                                         keçirilmişdir.


                                               
16 mart 2017 Ətraflı

                                         Müvəkkilin hərbi qulluqçuların
                                         hüquqlarının müdafiəsi və hü-
                                         quqi maarifləndirməsi istiqamə-
                                         tində fəaliyyəti davam etdirilir.

                                             
17 dekabr 2016 Ətraflı

                                         Məhkumların hüquqlarının müdafiəsi
                                         diqqət mərkəzindədir.


                                               
15 dekabr 2016 Ətraflı

                                          Hərbi qulluqçuların hüquqi maarif-
                                          ləndirməsi işinin təşkili Müvəkki-
                                          lin daim diqqət mərkəzindədir.
 

                                               09 dekabr 2016 Ətraflı

                                          Hərbi qulluqçular arasında hüqu-
                                          qi maarifləndirmə tədbirləri da-
                                          vam etdirilir.
 
                                               
28 noyabr 2016 Ətraflı

                                          Ombudsman Aparatının əməkdaşları
                                          tərəfindən növbəti tədbirlər həya-
                                          ta keçirilib.

                                               
23 noyabr 2016 Ətraflı

                                          Ombudsmanın nümayəndələri hüqu-
                                          qi maarifləndirmə tədbirlərini
                                          davam etdirir.


                                               
04 noyabr 2016 Ətraflı

                                          Hüquqi maarifləndirmə günün
                                          tələbidir.


                                               
30 oktyabr 2016 Ətraflı

                                          Hüquqi maarifləndirmə tədbir-
                                          ləri davam etdirilir.


                                               
27 oktyabr 2016 Ətraflı

                                          Ordubad rayon Polis Şöbəsində
                                          növbəti hüquqi maarifləndirmə
                                          tədbiri həyata keçirilmişdir.


                                               24 oktyabr 2016 Ətraflı

                                         "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd
                                          Diviziyasında növbəti hüquqi
                                          maarifləndirmə tədbirləri həyata
                                          keçirilmişdir.


                                               10 sentyabr 2016 Ətraflı

                                          Naxçıvan Muxtar Respublikası
                                          Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət
                                          Yol Polisi İdarəsində hüquqi
                                          maarifləndirmə tədbiri
                                          keçirilmişdir.

                                               
09 sentyabr 2016 Ətraflı

                                          Psixi Xəstəliklər Dispanserində
                                          növbəti hüquqi maarifləndirmə
                                          tədbiri keçirilmişdir.

                                               
07 sentyabr 2016 Ətraflı

                                         Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun
                                         N saylı hərbi hissəsində hüquqi
                                         maarifləndirmə tədbiri
                                         keçirilmişdir.

                                               
07 sentyabr 2016 Ətraflı

                                         Sədərək Rayon Polis Şöbəsində
                                         hüquqi maarifləndirmə tədbiri
                                         keçirilmişdir.


                                               
26 avqust 2016 Ətraflı

                                         Naxçıvan Muxtar Respublikası
                                         Daxili İşlər Nazirliyinin Şərur
                                         Rayon Polis Şöbəsində hüquqi
                                         maarifləndirmə tədbiri
                                         keçirilmişdir.


                                               
23 avqust 2016 Ətraflı


                                         Naxçıvan Körpələr Evi və Ailələrə
                                         Dəstək Mərkəzində növbəti
                                         hüquqi maarifləndirmə tədbiri
                                         keçirilmişdir.

                                              18 avqust 2016 Ətraflı


                                                      "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd Diviziya-
                                        sının zastavalarında növbəti hüquqi
                                        maarifləndirmətədbirləri həyata
                                        keçirilmişdir.

                                             28 iyun 2016 Ətraflı

 

                                       Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                       İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
                                       (Ombudsman) Aparatının əməkdaşları
                                       növbəti hüquqi maarifləndirmə
                                       tədbiri həyata keçirmişdir. 

                                             24 iyun 2016 Ətraflı

                                       Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                       İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
                                       Əlahiddə Ümumqoşun Ordu Koman-
                                       danlığı ilə birgə cari ildə təsdiq
                                       etdiyi müvafiq tədbirlər planına
                                       uyğun olaraq hüquqi maarifləndirmə
                                       tədbirləri 2016-cı ildə də uğurla
                                       davam etdirilir. 

                                            10 iyun 2016 Ətraflı

                                        Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                        İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
                                        Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                        Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə
                                        təsdiq etdiyi müvafiq tədbirlər
                                        planına əsasən hüquqi maariflən-
                                        dirmə tədbirləri 2016-cı ildə  də
  uğurla davam etdirilir.
 
                                              03 iyun 2016 Ətraflı

                                         Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                         İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
                                         Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                         Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə təsdiq
                                         etdiyi müvafiq tədbirlər
planına
                                         əsasən hüquqi maarifləndirmə
                                         tədbirləri 2016-cı ildə  də uğurla
                                         davam etdirilir. 

                                              27 may 2016 Ətraflı

                                         Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                         İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
                                        (Ombudsmanın) "Naxçıvan" Əlahiddə
                                         Sərhəd Diviziyası ilə birgə təsdiq
                                         etdiyi müvafiq tədbirlər planına
                                         əsasən hüquqi maarifləndirmə tədbirləri
                                         2016-cı ildə də uğurla davam etdirilir. 

                                              10 may 2016 Ətraflı

 

                                         Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                         İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
                                        (Ombudsmanın) Naxçıvan Muxtar
                                         Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ilə
                                         birgə təsdiq etdiyi müvafiq tədbirlər
                                         planına əsasən hüquqi maarifləndirmə
                                         tədbirləri 2016-cı ildə də uğurla davam
                                         etdirilir

                                              11 aprel 2016 Ətraflı


                                         
Naxçıvan Muxtar Respublikası
                                         Psixi Xəstəliklər Dispanserində
                                         növbəti hüquqi maarifləndirmə
                                         tədbiri
keçirilmişdir


                                              12 aprel 2016 Ətraflı

 

                                         Şahbuz rayon Polis Şöbəsində
                                         hüquqi maarifləndirmə tədbiri
                                         keçirilmişdir. 

                                              11 dekabr 2015 Ətraflı                                         Qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində
                                         hüquqi maarifləndirmə  tədbirləri
                                         keçirilmişdir.
 

                                              09 dekabr 2015 Ətraflı


                                         Ombudsmanın nümayəndələri hüquqi
                                         maarifləndirmə tədbirlərini davam
                                         etdirmişdir. 

                                              08 dekabr 2015 Ətraflı


                                        Babək rayon Polis Şöbəsində
                                        hüquqi maarifləndirmə tədbiri
                                        keçirilmişdir.

                                        16 noyabr 2015 Ətraflı


                                       Ombudsmanın nümayəndəsi Naxçıvan
                                       Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının
                                       zastavalarında hüquqi maarifləndirmə
                                       tədbirlərini həyata keçirmişdir.

                                            14 noyabr 2015  Ətraflı


                                       Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun
                                      "N" saylı hərbi hissəsində hüquqi
                                       maarifləndirmə tədbirləri keçirilmişdir.

                                            26 oktyabr 2015 Ətraflı


                                       
Culfa rayon Polis Şöbəsində hüquqi
                                       maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir. 

                                            16 oktyabr 2015 Ətraflı 


                                       Naxçıvan Muxtar Respublikası
                                       Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar
                                       Xidmətinin
Qarışıq rejimli cəzaçəkmə
                                       müəssisəsində hüquqi maarifləndirmə
                                       tədbirləri keçirilmişdir. 

                                           14 sentyabr 2015 Ətraflı


                                     Ombudsmanın nümayəndələri növbəti
                                     hüquqi maarifləndirmə tədbirini həyata
                                     keçirmişdir.


                                          28 avqust 2015 Ətraflı 


                                     Ombudsman Aparatının əməkdaşları
                                     hüquqi maarifləndirmə tədbirlərini
                                     davam etdirmişdir.
 

                                          26 avqust 2015 Ətraflı 


                                     Naxçıvan Sərhəd Diviziyasının zastava-
                                     larında növbəti hüquqi maarifləndirmə
                                     tədbirləri həyata keçirilmişdir.
 

                                          13 avqust 2015 Ətraflı


                                     Naxçıvan Sərhəd Diviziyasının zastava-
                                     larında növbəti hüquqi maarifləndirmə
                                     tədbirləri həyata keçirilmişdir.
 

                                          24 iyun 2015 Ətraflı


                                     Naxçıvan Muxtar Respublikası
                                     Psixi Xəstəliklər Dispanserində
                                     hüquqi maarifləndirmə tədbiri 
                                     həyata keçirilmişdir.
 

                                          24 iyun 2015 Ətraflı


                                     Ombudsman Aparatının əməkdaşları
                                     hüquqi maarifləndirmə tədbirlərini
                                     davam etdirmişdir.
 

                                          18 iyun 2015 Ətraflı 


                                 
   Kəngərli rayon Polis Şöbəsində
                                     hüquqi maarifləndirmə tədbiri
                                     keçirilmişdir. 

                                          18 iyun 2015 Ətraflı


                                     
Ombudsmanın nümayəndələri Naxçıvan
                                      Körpələr Evi və Ailələrə Dəstək Mərkəzində
                                      hüquqi maarifləndirmə tədbiri həyata
                                      keçirmişdir.

                                           12 iyun 2015 Ətraflı

                                      Müvəkkilin Əlahiddə Ümumqoşun
                                      Ordusu ilə birgə tədbirlər planına
                                      əsasən hüquqi maarifləndirmə
                                      tədbirləri 2015-ci ildə də davam
                                      etdirilir. 

                                           05 iyun 2015 Ətraflı


                                      Ombudsmanın Ədliyyə Nazirliyi ilə
                                      birgə tədbirlər planına əsasən hüquqi
                                      maarifləndirmə tədbirləri 2015-ci ildə
                                      də davam etdirilir.

                                          25 may 2015 Ətraflı


                                     
Ombudsman tərəfindən Şərur rayon
                                     Polis Şöbəsində hüquqi maarifləndirmə
                                     tədbiri keçirilmişdir.

                                           22 may 2015 Ətraflı


                                     Ombudsmanın Daxili İşlər Nazirliyi
                                     ilə birgə tədbirlər planına uyğun olaraq
                                     hüquqi maarifləndirmə tədbirləri davam
                                     etdirilmişdir.

                                         15 may 2015 Ətraflı


                                     
Ombudsmanın Səhiyyə Nazirliyi ilə
                                     birgə tədbirlər planına uyğun olaraq
                                     hüquqi maarifləndirmə tədbirləri davam
                                     etdirilmişdir.

                                     08 aprel 2015 Ətraflı


                                   
Ombudsmanın Naxçıvan Sərhəd Diviziyası
                                    ilə birgə tədbirlər planına uyğun olaraq
                                    hüquqi maarifləndirmə tədbirləri 2015-ci
                                    ildə də davam etdirilmişdir.

                                   
01 aprel 2015 Ətraflı


                                    2015-ci ildə Müvəkkil və Səhiyyə Nazir-
                                    liyi 
ilə birgə tədbirlər planına əsasən
                                    hüquqi
maarifləndirmə tədbirləri davam
                                    etdirilmişdir.

                                   
17 mart 2015 Ətraflı


                                    Ombudsman tərəfindən Naxçıvan Sərhəd
                                    Diviziyasında hüquqi maarifləndirmə
                                    tədbiri keçirilmişdir.

                                    17 aprel 2015 Ətraflı


                                    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                    İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
                                   (Ombudsman) tərəfindən hərbi
                                   hissələrdə
hüquqi maarifləndirmə işi
                                   davam
etdirilmişdir.

                                   
03 noyabr 2014 Ətraflı

 

                                    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə
                                    Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin
                                    Qarışıq
rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində
                                    tədbir
keçirilmişdir.

                                   
 01 oktyabr 2014 Ətraflı


                                     
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                     İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
                                     (Ombudsman) tərəfindən hərbi hissə-
                                     lərdə hüquqi maarifləndirmə
                                     tədbirləri keçirilmişdir.

                                     
01 oktyabr 2014 Ətraflı

                                     Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                     İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
                                     (Ombudsman) tərəfindən Naxçıvan
                                     Sərhəd Diviziyasında hüquqi maarif-
                                     ləndirmə tədbirləri keçirilmişdir.

                                     
01 oktyabr 2014 Ətraflı

 

                                    Naxçıvan MR Daxili İşlər Nazirliyinin
                                    Dəmiryol Nəqliyyatında polis şöbəsində
                                    və Ordubad rayon polis şöbəsində
                                    hüquqi maarifləndirmə tədbirləri
                                    keçirmişdir.

                                    01 oktyabr 2014 Ətraflı


                                   
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                    İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
                                    (Ombudsman) tərəfindən hərbi hissə-
                                    lərdə hüquqi maarifləndirmə tədbir-
                                    ləri keçirilmişdir.

                                    01 sentyabr 2014 Ətraflı


                                    Naxçıvan Körpələr Evi Ailələrə Dəstək
                                    Mərkəzində hüquqi maarifləndirmə
                                    tədbiri keçirilmişdir.

                                          01 avqust 2014 Ətraflı

 

                                     Psixi Xəstəliklər Dispanserində hüquqi
                                     maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.

                                          01 avqust 2014 Ətraflı

 

                                    Naxçıvan Muxtar Respublikası
                                    Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar
                                    Xidmətinin Qarışıq rejimli cəzaçəkmə
                                    müəssisəsində tədbir keçirilmişdir.

                                     02 iyul 2014 Ətraflı

 

                                    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                    İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
                                    (Ombudsman) tərəfindən Naxçıvan
                                    Sərhəd Diviziyasında hüquqi maarif-
                                    ləndirmə tədbiri keçirilmişdir. 

                                    02 iyul 2014 Ətraflı 

                                     Naxçıvan Muxtar Respublikası
                                     Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar
                                     Xidmətinin Qarışıq rejimli cəza-
                                     çəkmə müəssisəsində tədbir keçir-
                                     ilmişdir.

                                     
19 mart 2014 Ətraflı
      

Copyright © 2009. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).