16:45 AZ | RUS | ENG

.

               Təqvim

Super Ajax Calendar

Səhifənin xəritəsiBeynəlxalq hüquqi sənədlər

1. «İnsan hüquqları haqqında» Ümumi Bəyannamə
(BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 10 dekabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).

2. «İq
tisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında» Beynəlxalq Pakt
(BMT Baş Mə
clisinin 1966-cı il 16 dekabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Paktı Milli Məclisin 1992-ci il 21 iyul tarixli, 226 nömrəli qərarına əsasən ratifikasiya etmişdir).

3. «Vətəndaş və
siyasi hüquqlar haqqında» Beynəlxalq Pakt
(BMT Baş Mə
clisinin 1966-cı il 16 dekabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Paktı Milli Məclisin 1992-ci il 21 iyul tarixli, 227 nömrəli qərarına əsasən ratifikasiya etmişdir)

4. «Vətəndaş və
siyasi hüquqlar haqqında» Beynəlxalq Pakta birinci Fakultativ Protokolu
(BMT Baş Mə
clisinin 1976-cı il 23 mart tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir)
(Azə
rbaycan Respublikası bu Fakultativ Protokolu 2001-ci il 29 iyun tarixli, 162-IIQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

5. «Vətəndaş və siyasi hüquqlar haqqında» Beynəlxalq Paktın ölüm cə
zasının ləğvinə yönəlmiş ikinci Fakultativ Protokolu
(BMT Baş Məclisinin 1989-cu il 15 dekabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Fakultativ Protokolu 1998-ci il 11 dekabr tarixli, 582-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

6. «Uşaq hüquqları haqqında» Konvensiya
(BMT Baş Məclisinin 1989-cu il 20 noyabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı Milli Məclisin 1992-ci il 21 iyul tarixli, 236 nömrəli qərarına əsasən ratifikasiya etmişdir)

7. «Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyaya, uşaqlarla
ticarət, uşaq fahişəliyi, uşaq pornoqrafiyası ilə əlaqədar» Fakultativ Protokol
(BMT Baş Məclisinin 2000-ci il 25 may tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Fakultativ Protokolu 2002-ci il 2 aprel tarixli, 285-IIQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

8. «Qadınların siyasi hüquqları haqqında» Konvensiya
(BMT Baş Məclisinin 1952-ci il 20 dekabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı Milli Məclisin 1992-ci il 4 avqust tarixli, 255 nömrəli qərarına əsasən ratifikasiya etmişdir)

9. «Qaçqınların statusu haqqında» Konvensiya
(BMT Baş Məclisinin 1951-ci il 28 iyul tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı Milli Məclisin 1992-ci il 8 dekabr tarixli, 402 nömrəli qərarına əsasən ratifikasiya etmişdir)

10. «Müharibə qurbanlarının müdafi
əsi haqqında» Cenevrə Konvensiyaları
(1949-cu il 12 avqust tarixli qəbul edilmişdir).
(Azərbaycan
Respublikası bu Konvensiyaları Milli Məclisin 1993-cü il 21 aprel tarixli, 573 nömrəli qərarına əsasən ratifikasiya etmişdir)

11. «Qadınlara münasib
ətdə bütün növ ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması haqqında» Konvensiya
(BMT Baş Məclisinin 1965-ci il 18 dekabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı Milli Məclisin 1995-ci il 30 iyun tarixli, 1074 nömrəli qərarına əsasən ratifikasiya etmişdir)

12. «İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında» Konvensiya
(BMT Baş Məclisinin 1965-ci 21 dekabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1996-cı il 31 may tarixli, 95-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

13. «Aparteid cinayətinin qarşısının alınması v
ə cəzalandırılması haqqında» Konvensiya
(BMT Baş Məclisinin 1973-cu il 30 noyabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1996-cı il 31 may tarixli, 96-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

14. «Genosid cinayətinin qarşısının
alınması və cəzalandırılması haqqında» Konvensiya
(BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1996-cı il 31 may tarixli, 97-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

15. «Hərbi cinayətlərə və insanlıq əleyhinə cinayətlərə
müddətin tətbiq olunmaması haqqında» Konvensiya
(BMT Baş Məclisinin 1968-ci il 26 noyabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1996-cı il 31 may tarixli, 98-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

16. «Köl
əlik haqqında» Konvensiya
(1926-cı il 25 sentyabr tarixli qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1996-cı il 31 may tarixli, 99-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

17. «Kölə
lik haqqında» Konvensiyaya dəyişikliklər edilməsi haqqında» Protokol
(1953-cü il 23 oktyabr tarixli qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Protokolu 1996-cı il 31 may tarixli, 100-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

18. «Köləliyin, kölə ticarətinin və köl
əliyə bənzər institut və adətlərin ləğv edilməsi haqqında» Əlavə Konvensiya
(1950-cı il 30 aprel tarixli
qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1996-cı il 31 may tarixli, 101-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

19. «İnsan alveri ilə və üçüncü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarı il
ə mübarizə haqqında» Konvensiya
(1949-cu il 2 dekabr tarixli qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1996-cı il 31 may tarixli, 102-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

20. «İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan r
əftar və cəza növlərinə qarşı» Konvensiya
(BMT Baş Mə
clisinin 1984-cü il 10 dekabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1996-cı il 31 may tarixli, 103-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

21. «Ərdə olan qadının v
ətəndaşlığı haqqında» Konvensiya
(BMT Baş Məclisinin
1957-cı il 29 yanvar tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azərbaycan
Respublikası bu Konvensiyanı 1996-cı il 31 may tarixli, 104-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

22. «Vətəndaşsızlığın ixtisar
edilməsi haqqında» Konvensiya
(BMT Baş Məclisinin 1961-ci il 30 avqust tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1996-cı il 31 may tarixli, 105-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

23. «Apatridlə
rin statusu haqqında» Konvensiya
(BMT Baş Mə
clisinin 1954-cü il 28 sentyabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1996-cı il 31 may tarixli, 106-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

24. «Nikaha daxil olmağa razılıq, minimal nikah yaşı v
ə nikahın qeydiyyatı haqqında» Konvensiya
(BMT Baş Məclisinin 1962-ci il 7 noyabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1996-cı il 31 may tarixli, 107-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

25. «Bütün miqrant-işçilərin və onların ailə üzvl
ərinin hüquqlarının müdafiəsi haqqında» Konvensiya  
(BMT Baş Mə
clisinin 1990-cı il 18 dekabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1998-cı il 11 dekabr tarixli, 581-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

26. «Avropa mədə
ni Konvensiyası»
(1954-cü il 19 dekabr tarixdə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 1997-ci il 22 aprel tarixli, 278-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

27. «Məhkum şəxslərin verilmə
si haqqında» Avropa Konvensiyası
(1983-cü
il 21 mart tarixli qəbul edilmişdir).
(Azərbaycan Respub
likası bu Konvensiyanı 2000-ci il 12 dekabr tarixli, 43-IIQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

28. «Nikahdankə
nar döğulmuş uşaqların hüquqi statusu haqqında» Avropa Konvensiyası
(1975-ci il 15 oktyabr tarixli qəbul edilmişdir).
(Azərbaycan Res
publikası bu Konvensiyanı 2000-ci il 17 mart tarixli, 832-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

29. «Zorakı cinayətlərin qurbanlarına vurulmuş z
ərərin ödənilməsi haqqında» Avropa Konvensiyası
(1983-cü il 24 noyabr
tarixli qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 2000-ci il 17 mart tarixli, 836-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

30. «Milli azlıqların müdafiə
si haqqında» Çərçivə Konvensiyası
(1995-ci il 1 fevral tarixli qəbul edilmişdir).
(Azərbaycan Respublikas
ı bu Konvensiyanı 17 mart 2000-ci il tarixli, 897-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

31. «İcbari əməyin lə
ğv edilməsi haqqında» Konvensiya
(1957-ci il 25 iyun tarixli qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 2000-ci il 24 mart tarixli, 847-IQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

32. «İnsan hüquqlarının və ə
sas azadlıqların müdafiəsi haqqında» Avropa Konvensiyası
(1950-ci il 4 noyabr tarixdə qəbul edilmişdir). (Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 2001-ci il 25 dekabr tarixli, 236-IIQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

33. «İşgəncələrin və qeyri-insani və ya ləyaqə
ti alçaldanftarın və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında» Avropa Konvensiyası
(1987-ci il 26 noyabr tarixdə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikasının bu Konvensiyanı 2001-ci il 25 dekabr tarixli, 237-IIQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

34. «Yerli özünüidar
ə haqqında» Avropa Xartiyası
(1985-ci il 15 oktyabr tarixli qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikasının bu Konvensiyanı 2001-ci il 25 dekabr tarixli, 238-IIQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

35. «Cinayətkarların verilm
əsi (ekstradisiya) haqqında» Avropa Konvensiyası
(1957-ci il 13 dekabr tarixdə qəbul edilmişdir).
(Azərbaycan Respublikas bu Ko
nvensiyanı 2002-ci il 17 may tarixli, 323-IIQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

36. «Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyə
ti haqqında» Konvensiya
(1999-cu il 27 yanvar tarixdə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 2003-cü il 30 dekabr tarixli, 570-IIQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

37. «Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi m
əsuliyyət haqqında» Konvensiya
(1999-cu il 4 noyabr tarixdə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 2003-cü il 30 dekabr tarixli, 571-IIQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

38. «Avropa sosial Xartiyası»
(1996-cı il 3 may
tarixdə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikas bu Konvensiyanı 2004-cü il 6 yanvar tarixli, 575-IIQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)

39. «Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə
mübarizə haqqında» Konvensiya
(1960-cı il 14 dekabr tarixdə qəbul edilmişdir).
(Azə
rbaycan Respublikası bu Konvensiyanı 2006-ci il 2 oktyabr tarixli, 146-IIIQ nömrəli Qanuna əsasən ratifikasiya etmişdir)
      

Copyright © 2009. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).